Գործունեության ծրագիր

Հաստատված է ՀԱՄԿ-ի 5-րդ համագումարում
6 հոկտեմբերի 2022թ.


ԾՐԱԳԻՐ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՆՖԵԴԵՐԱՑԻԱ»
ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ 2022-2027թ.թ. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

«Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիա» արհեստակցական կազմակերպությունների հանրապետական միությունը (այսուհետ՝ ՀԱՄԿ ), անդամ ճյուղային հանրապետական միությունների (այսուհետ՝ ՃՀՄ) հետ, իր գործունեությունը շարունակում է ուղղել՝ աշխատողների աշխատանքային ու դրա հետ կապված մասնագիտական, տնտեսական և սոցիալական իրավունքների ու շահերի ներկայացմանն ու պաշտպանությանը, արհմիութենական շարժման համերաշխության ու միասնականության ամրապնդմանը, աշխատանքային հարաբերություններում սոցիալական գործընկերության համակարգի զարգացմանը, միջազգային արհմիութենական սկզբունքների իրագործմանը:
ՀԱՄԿ-ը պաշտպանում է Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության արժանապատիվ աշխատանքի գաղափարը, որը հիմք է հանդիսանում երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար:
Հաշվի առնելով վերոնշվածը` համագումարն անհրաժեշտ է համարում ՀԱՄԿ-ի և ՃՀՄ-ների գործունեությունը նպատակաուղղել հետևյալ  ուղղություններով:

1.ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Աշխատանքային հարաբերություններում սոցիալական գործընկերության համակարգի զարգացմանն ու ամրապնդմանը նպաստալու  համար ՀԱՄԿ-ը՝
1.1. շարունակելու է համագործակցությունը պետական մարմինների և գործատուների հետ  սոցիալական գործընկերության համակարգի զարգացման համար.
1.2. շարունակելու է մասնակցությունը աշխատողների աշխատանքային ու դրա հետ կապված մասնագիտական, տնտեսական, սոցիալական իրավունքներին ու շահերին վերաբերող նորմատիվ իրավական ակտերի վերաբերյալ քննարկումներին.
1.3. աջակցություն է ցուցաբերելու ՃՀՄ-ների անդամ արհմիութենական կազմակերպություններում կոլեկտիվ պայմանագրերի  նախագծերի մշակման գործում.
1.4. աշխատանքներ է տանելու կոլեկտիվ բանակցությունների վարման, կոլեկտիվ պայմանագրերի մշակման հարցերով արհմիութենական ակտիվի ուսուցման ուղղությամբ:

2.  ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ  ՈՒ  ՇԱՀԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Կարևորելով աշխատողների աշխատանքային իրավունքների ու շահերի արդյունավետ ներկայացումը և պաշտպանությունը ՀԱՄԿ-ն աջակցություն է ցուցաբերելու՝
2.1. ՀԱՄԿ-ի անդամ ՃՀՄ-ներին, արհմիության անդամներին աշխատանքային հարաբերություններում խորհրդատվությունների տրամադրման գործում.
2.2. ՀԱՄԿ-ի կազմում ՃՀՄ-ների արհմիության անդամ աշխատողների աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության հարցերում՝ ՃՀՄ-ի միջնորդությամբ ապահովելու է ՀԱՄԿ-ի ներկայացուցչի մասնակցությունը դատական գործընթացներին.
2.3. հարկադիր աշխատանքի և աշխատանքային թրաֆիքինգի կանխարգելման համար, ինչպես նաև աշխատանքային միգրացիայի հարցերով արհմիության անդամների շրջանում իրազեկման և տեղեկատվական աշխատանքների իրականացման հարցերում:

3. ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ
Աշխատողների արժանապատիվ աշխատանքի և բավարար կենսամակարդակի ապահովման համար ՀԱՄԿ-ը հետամուտ է  լինելու ՝
3.1. համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտով կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի սահմանմանը.
3.2. միջազգային նորմերի համապատասխան նվազագույն աշխատավարձի չափի սահմանմանը.
3.3. նվազագույն աշխատավարձի ինդեքսավորման կարգի ընդունմանը.
3.4. գործազրկության դեպքում ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված սոցիալական ապահովության իրավունքի վերականգնմանը:      

4.  ԱՌՈՂՋ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
Աշխատողների առողջ և անվտանգ աշխատանքային պայմանների ապահովման համար ՀԱՄԿ-ը՝
4.1. հետամուտ  է լինելու.
ա) աշխատողների անվտանգության ապահովման և առողջության պահպանման հիմնական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին համապատասխան իրավական ակտի ընդունմանը.
 բ) աշխատանքի վայրում դժբախտ դեպքերից և մասնագիտական հիվանդություններից պարտադիր ապահովագրության համակարգի ներդրմանը.
4.2. անդամ ՃՀՄ-ների միջնորդությամբ աջակցություն է ցուցաբերելու կազմակերպություններում առողջ և անվտանգ աշխատանքային պայմանների ապահովման հարցերում:

5. ՆԵՐԱՐՀՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ
Աշխատողների սոցիալ-տնտեսական շահերի արդյունավետ պաշտպանության երաշխիքը արհմիությունների համերաշխության և միասնականության ամրապնդումն է, որի համար ՀԱՄԿ-ը՝
5.1. օժանդակելու է ՃՀՄ-ների գործունեությանը` արհմիության անդամակցության շարժառիթների ուժեղացման, արհմիության անդամների և արհմիութենական կազմակերպությունների թվաքանակի ավելացմանը.
5.2. շարունակելու է աշխատանքները արհմիութենական կադրերի ուսուցման համակարգի հետագա կատարելագործման և զարգացման համար.
5.3. ՀԱՄԿ-ի պաշտոնական կայքի միջոցով իրականացնելու է Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի, ՃՀՄ-ների և արհմիութենական կազմակերպությունների գործունեության, միջազգային արհմիութենական շարժման վերաբերյալ տեղեկատվության  տարածումը.
5.4. ՀԱՄԿ-ի և ՃՀՄ-ների գործունեությունը հանրային իրազեկման կազմակերպման նպատակով ամրապնդելու  և ընդլայնելու է համագործակցությունը զանգվածային լրատվական միջոցների հետ.
5.5. շարունակելու է հանդես գալ հանրային հնչեղություն ունեցող իրադարձություններին վերաբերող հայտարարություններով.
5.6. շարունակելու է աշխատանքները արհմիութենական կազմակերպություններում կանանց և երիտասարդների ներգրավումն ապահովելու ուղղությամբ:
5.7. միջոցներ է ձեռնարկելու ՀԱՄԿ-ի տնտեսական և գույքային բազայի արդյունավետ օգտագործման և ամրապնդման համար:

6. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Միջազգային համագործակցության շրջանակներում իր գործունեությունը արտերկրների արհմիութենական կենտրոնների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ շարունակելու նպատակով ՀԱՄԿ-ը՝ 
6.1. հետամուտ է լինելու Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության կոնվենցիաներում, Եվրոպական սոցիալական խարտիայում և Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված միջազգային այլ փաստաթղթերում ամրագրված նորմերի  իրականացմանը.
6.2. hամագործակցելու է Եվրոպական միության քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի հիման վրա ստեղծված քաղաքացիական հասարակության հարթակի միջոցով.
6.3. ուսումնասիրելու և տարածելու է միջազգային արհմիութենական փորձը:

Վերջին նորություններ

Աշխատավայրում բռնության և ոտնձգության կանխարգելմանն ու վերացմանն ուղղված սեմինար

Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության «Միասին նպաստենք Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների իրացմանը» ծրագրի շրջանակներում ս.թ. հունիսի 21-ին Հայաստ…
25/06/2024

Տեղի ունեցավ Արևելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի 5-րդ աշխատանքային խմբի հանդիպումը

2024 թ. հունիսի 18-19-ը տեղի ունեցավ Արևելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի 5-րդ  աշխատանքային խմբի` «Սոցիալական և աշխատանքային…
20/06/2024

ԱՐՀՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԸ ԹԵԺ ԼԵՌՈՒՄ

Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիան և Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամը ս․թ․ մայիսի 24-26-ը համատեղ իրականացրեցին Արհմիութենական ամառային դպրոցը։ Արհմիութենական …
15/06/2024

Աշխատաժողով ՙՙՎերածնունդ՚՚ արհեստակցական կազմակերպության անդամների համար

Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիան Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության աջակցությամբ ս.թ. մայիսի 6-8-ը Ծաղկաձորում իրականացրեց եռօրյան աշխատաժողով բռնի տե…
08/06/2024

Տեղեկույթ
‹‹Թանգարանների միջազգային օր›› մասնագիտական տոնի կապակցությամբ կազմակերպված ընդունելության մասին

2024թ. մաիսի  30-ին՝ ժամը 1400 – 1600 –ը, ՀԱՄԿ-ի շենքի՝ միջոցառումների անցկացման թիվ 808 սրահում տեղի ունեցավ Հայաստանի մշակույթի աշխատողների Ճ…
07/06/2024
Տեսանյութեր
Սոցիալական գործընկերներ
Միջազգային գործընկերներ