ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՆՖԵԴԵՐԱՑԻԱ» ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ

1. "Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիա" արհեստակցական կազմակերպությունների հանրապետական միության (այսուհետ՝ ՀԱՄԿ) վերստուգիչ հանձնաժողովի (այսուհետ՝ հանձնաժողով) կազմը ձևավորվում է ՀԱՄԿ-ի անդամ արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միությունների (այսուհետ՝ ՃՀՄ)  պատվիրակած մեկական ներկայացուցիչներով:

            1.1. Համագումարների միջև ընկած ժամանակահատվածում ՃՀՄ ղեկավար մարմնի ներկայացմամբ հանձնաժողովի կազմի  փոփոխության վերաբերյալ գործկոմի որոշումը հաստատվում է ՀԱՄԿ-ի խորհրդի կողմից:

2. Հանձնաժողովի կազմում չեն կարող պատվիրակվել ՀԱՄԿ-ի ղեկավար մարմինների և խորհրդի մշտական գործող հանձնաժողովների անդամները, ՀԱՄԿ-ի աշխատակազմի աշխատակիցները։

3.Հանձնաժողովի աշխատանքները կազմակերպելու համար հանձնաժողովը իր կազմից ընտրում է հանձնաժողովի նախագահ և հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ(ներ):

3.1. Հանձնաժողովի անդամները հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցում  են հասարակական հիմունքներով:

4. Հանձնաժողովը հաշվետու ժամանակահատվածում իր կողմից իրականացված ընթացիկ վերստուգումների արդյունքների մասին հաղորդումներով հանդես է գալիս նաև ՀԱՄԿ-ի  խորհրդի և (կամ) գործկոմի  նիստերում:

5. Հանձնաժողովը իրավունք ունի անարգել ստանալու վերստուգումների վերաբերյալ փաստաթղթեր, տեղեկանքներ,  բացատրություններ, ժամկետներ սահմանել բացահայտված թերությունները վերացնելու համար:

6. Հանձնաժողովը պատասխանատվություն է կրում իր անցկացրած վերստուգումների արդյունքների վերաբերյալ եզրակացությունների հավաստիության  համար:

7. Հանձնաժողովի որոշումները պարտադիր են և  ենթակա  են   կատարման  հանձնաժողովի կողմից սահմանած ժամկետում:

8. Վերստուգման արդյունքները հանձնաժողովը քննարկում է ՀԱՄԿ-ի ներկայացուցչի հետ:

8.1. Հանձնաժողովի առաջարկությունները չկատարվելու, բացահայտված թերությունները սահմանված ժամկետում չվերացվելու դեպքում հանձնաժողովն իրավունք ունի դիմելու ՀԱՄԿ-ի նախագահին  և (կամ) ՀԱՄԿ-ի գործկոմին:

9. Հանձնաժողովի նիստերը հրավիրվում են հանձնաժողովի նախագահի կողմից ըստ անհրաժեշտության, բայց ոչ պակաս, քան տարին մեկ անգամ:

10.Հանձնաժողովի նիստը իրավազոր է, եթե նիստին մասնակցում  են հանձնաժողովի անդամների առնվազն երկու երրորդը:

10.1. Որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա  հանձնաժողովի  անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ:

10.2. Քվեարկության կարգը, բաց կամ փակ (գաղտնի),  որոշում է հանձնաժողովը:

11. Հանձնաժողովի նախագահը ՀԱՄԿ-ի  համագումարի պատվիրակ  է։  

11.1. Հանձնաժողովի նախագահը խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցում է ՀԱՄԿ-ի խորհրդի և գործկոմի նիստերին։

12. Հանձնաժողովի գործունեության  հետ կապված ծախսերը կատարվում են ՀԱՄԿ-ի աշխատակազմի միջոցով՝ ՀԱՄԿ-ի բյուջեի հաշվին։

12.1. Հանձնաժողովի գործունեության  հետ կապված ծախսերի նախահաշիվը ներկայացնում է  հանձնաժողովի նախագահը։

 

Հաստատված է
նոր խմբագրությամբ
«Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիա»
արհեստակցական կազմակերպությունների հանրապետական միության
երրորդ համագումարի կողմից 23.11.2012թ.

ՀԱՄԿ-ի վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամներ
Կազմավորվել է ՀԱՄԿ-ի 4-րդ համագումարում 6 հոկտեմբերի 2017թ.

Ագրոարդյունաբերական  համակարգի աշխատողների ՃՀՄ

գլխավոր հաշվապահ՝ Սարդարյան Արուսյակ Մկրտչի

Առողջապահության աշխատողների ՃՀՄ

Լոռու առողջապահության աշխատողների արհմիության մարզային միության հաշվապահ՝ Սարգսյան Մարգարիտա Ստեփանի

Առևտրի, հաս. սննդի, սպառկոոպ. և ձեռներեցության աշխատողների

"Սիմոն և Հակոբ թոռներ" ՍՊԸ, գլխ. հաշվապահ՝ Մովսեսյան Աստղիկ Վարանցովի

Ավտոգյուղմեքենաշին. և  անտառթուղթփայտամշակման արդ. աշխ.

N23 պրոֆ.ուսումնարան,արհկոմի նախագահ՝ Գրիգորյան Սաթենիկ Հայրապետի

Արդյունաբերության աշխատողների

ՃՀՄ գլխ. հաշվապահ՝ Ղազարյան Արամ Վիլգելմի

ԲՈՒՀ -երի աշխատողների

ՀԲԱԿՃՀՄ գլխավոր հաշվապահ՝ Ոսկեհատ Զաքարյան

Էլեկտրաարհմիության աշխատողների

“Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր” ՓԲԸ, արհկոմի նախագահի տեղակալ, վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ՝ Մանուկյան Մանուկ Հակոբի

Էլեկտրոնային ոլորտի աշխատողների

,,Էլեկտրոն,, ԲԲԸ, փոխտնօրեն, արհմիության նախագահ՝ Ջաղինյան Սերգեյ Ալեքսանի

Թեթև արդյունաբերության աշխատողների

ՃՀՄ նախագահի տեղակալ, գլխավոր հաշվապահ՝ Ավագյան Արաքսի Գևորգի

Լեռնագործների, մետալուրգների և ոսկերիչների

ՃՀՄ, գործավար-ռեֆերենտ՝ Թևանյան Նարինե Պուշկինի

Կոմունալ-բնակարանային տնտ. և ծառայությունների ոլորտի աշխատողների

ՃՀՄ գլխավոր հաշվապահ, հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ՝ Գասպարյան Մայրամ Արամի

Կրթության և գիտության աշխատողների

Երևանի Կենտրոն տարածքի արհմ. կազմ. միության նախագահ, հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ՝ Վարդանյան Վահան Նարիբեկի

Մշակույթի աշխատողների

Երևանի Հովհ. Թումանյանի անվ.պետ. տիկնիկային թատրոն, գլխ. հաշվապահ, արհմկազմ. նախագահ՝ Մելքոնյան Անահիտ Հրանտի

Շինարարության և շինանյութերի արդյունաբերության աշխատողների

ՃՀՄ հաշվապահ՝ Ներսեսյան Աննա Գևորգի

Պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հասարակական սպասարկման աշխատողների

ՃՀՄ-ի վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ՝ Արման Մկրտչյան

Սպասարկմանոլորտի, սննդի և ձկնարդյունաբերության աշխատողների

"Լույս Ինվեսթմենթս" ՍՊԸ, գլխ. հաշվապահ՝ Բոստանջյան Հրանտ Հովհաննեսի

Տեղ. տեխն., ավիացիայի և հեռահաղ. աշխատողների "Միաբանություն"

ԳԶԿԻ, գլխ. հաշվապահ, արհկոմի անդամ՝ Սահրադյան Անահիտ Ալեքսանի