ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՆՖԵԴԵՐԱՑԻԱ» ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ

1.    «Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիա» արհեստակցական կազմակերպությունների հանրապետական միության (այսուհետ՝ ՀԱՄԿ) վերստուգիչ հանձնաժողովի (այսուհետ՝ հանձնաժողով) կազմում ՀԱՄԿ-ի անդամ ճյուղային հանրապետական միությունը (այսուհետ՝ ՃՀՄ) կարող է ներկայացնել մեկ ներկայացուցիչ:
 1.1.    Համագումարների միջև ընկած ժամանակահատվածում ՃՀՄ ղեկավար մարմնի ներկայացմամբ հանձնաժողովի կազմի փոփոխությունը հաստատվում է ՀԱՄԿ-ի գործկոմի որոշմամբ:

2.    Հանձնաժողովի կազմում չեն կարող պատվիրակվել ՀԱՄԿ-ի ղեկավար մարմինների և մշտական գործող հանձնաժողովների անդամները, ՀԱՄԿ-ի աշխատակազմի աշխատողները:

3.    Հանձնաժողովի աշխատանքները կազմակերպելու համար հանձնաժողովը իր կազմից ընտրում է հանձնաժողովի նախագահ և հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ (ներ):
3.1.    Հանձնաժողովի անդամները հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցում են հասարակական հիմունքներով:

4.    Հանձնաժողովը հաշվետու ժամանակահատվածում իր կողմից իրականացված ընթացիկ վերստուգումների արդյունքների մասին հաղորդումներով հանդես է գալիս նաև ՀԱՄԿ-ի խորհրդի և (կամ) գործկոմի նիստերում:

5.    Հանձնաժողովն իրավունք ունի անարգել ստանալ վերստուգումների վերաբերյալ փաստաթխթեր, տեղեկանքներ, բացատրություններ, ժամկետներ սահմանել բացահայտված թերությունները վերացնելու համար:

6.    Հանձնաժողովը պատասխանատվություն է կրում իր անցկացրած վերստուգումների արդյունքների վերաբերյալ եզրակացությունների հավաստիության համար:

7.    Հանձնաժողովի որոշումներըպարտադիր են և ենթակա են կատարման հանձնաժողովի կողմից սահմանված ժամկետում:

8.    Վերստուգման արդյունքները հանձնաժողովը քննարկում է ՀԱՄԿ-ի ներկայացուցչի հետ:
 8.1.    Հանձնաժողովը վերստուգման ընթացքում բացահայտված թերությունները և առաջարկությունները գրավոր ձևով ներկայացնում է ՀԱՄԿ-ի նախագահին՝ վերացման ևկատարման նպատակով:
           Նախագահի կողմից թերությունների չվերացման դեպքում հանձնաժողովը դիմում է գործկոմին:
9.    Հանձնաժողովի նիստերը հրավիրվում են հանձնաժողովի նախագահի կողմից ըստ անհրաժեշտության, բայց ոչ պակաս քան տարին մեկ անգամ:

10.    Հանձնաժողովի նիստը իրավազոր է, եթե նիստին մասնակցում են հանձնաժողովի անդամների առնվազն երկու երրորդը: 
10.1.    Հանձնաժողովի որոշումները համարվում են ընդունված, քվորումի առկայության դեպքում, եթե որոշման օգտին քվեարկել են տվյալ նիստին մասնակցած անդամների կեսից ավելին:
10.2.    Որոշումներ ընդունելու ժամանակ քվեարկությանը մասնակցած անդամների ձայների հավասար բաշխման դեպքում հանձնաժողովի նախագահի ձայնը որոշիչ է:
10.3.    Քվեարկության կարգը, բաց կամ փակ, (գաղտնի), որոշում է հանձնաժողովը:

11.    Հանձնաժողովի նախագահը ՀԱՄԿ-ի համագումարի պատվիրակ է:
11.1.    Հանձնաժողովի նախագահը խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցում է ՀԱՄԿ-ի խորհրդի և գործկոմի նիստերին:

12.    Հանձնաժողովի գործունեության հետ կապված ծախսերը կատարվում են ՀԱՄԿ-ի բյուչեի հաշվին:
12.1.    Հանձնաժողովի գործունեության հետ կապված ծախսերի նախահաշիվը ներկայացնում է հանձնաժողովի նախագահը:
 

 

Հաստատված է
նոր խմբագրությամբ
«Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիա»
արհեստակցական կազմակերպությունների հանրապետական միության
երրորդ համագումարի կողմից 23.11.2012թ.

 

Փոփոխությունները և լրացումները
Հաստատվել են ՀԱՄԿ-ի 5-րդ համագումարի կողմից
6 հոկտեմբերի 2022թ.

ՀԱՄԿ-ի վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամներ
Կազմավորվել է ՀԱՄԿ-ի 5-րդ համագումարում 6 հոկտեմբերի 2022թ.

Ագրոարդյունաբերական  համակարգի աշխատողների ՃՀՄ

ՃՀՄ, հաշվապահ՝ Սարդարյան Արուսյակ Մկրտչի

Առողջապահության աշխատողների ՃՀՄ

Լոռու տարածքի առողջապահության աշխատողների արհ. կազմ. միության հաշվապահ՝ Սարգսյան Մարգարիտա Ստեփանի

Առևտրի, հաս. սննդի, սպառկոոպ. և ձեռներեցության աշխատողների

«Սիմոն և Հակոբ թոռներ» ՍՊԸ, գլխ. հաշվապահ, արհ.կազմ. նախագահ՝ Մովսեսյան Աստղիկ Վարանցովի

Արդյունաբերության աշխատողների

«Էլեկտրոմաշ» ՓԲԸ, գլխ.հաշվապահ՝ Գյուլասարյան Սիրանուշ Էդիկի

ԲՈՒՀ -երի աշխատողների

ՃՀՄ, գլխ.հաշվապահ՝ Զաքարյան Ոսկեհատ Ավոյի

Թեթև արդյունաբերության աշխատողների

Հայաստանում տուրիզմի զարգացման հիմնադրամի գլխ.հաշվապահ՝ Խաչատրյան Անիչկա Արամայիսի

Լեռնագործների, մետալուրգների և ոսկերիչների

ՃՀՄ, հաշվապահ՝ Կոստանդյան Մարինե Վլադիմիրի

Կրթության և գիտության աշխատողների

Նորքի տարածքային միություն, նախագահ՝ Մաթևոսյան Լիլիթ Սպարտակի

Շինարարության և շինանյութերի արդյունաբերության աշխատողների

Հայաստանի շինարարների միություն, տնօրեն՝ Մինասյան Գուրգեն Միհրանի

Պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հասարակական սպասարկման աշխատողների

«Բուն» գիտամշակութային հիմնադրամի տնօրեն՝ Մկրտչյան Արման Հովհաննեսի

Սպասարկման ոլորտի, սննդի և ձկնարդյունաբերության աշխատողների

«Լույս Ինվեսթմենթս» ՍՊԸ-ի գլխ. հաշվապահ՝ Բոստանջյան Հրանտ Հովհաննեսի

Տեղ. տեխն., ավիացիայի և հեռահաղ. աշխատողների "Միաբանություն"

ԳԶԿԻ արհկոմի գլխ. հաշվապահ՝ Սահրադյան Անահիտ Ալեքսանի