Իրավական փաստաթղթեր
Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված աշխատանքի միջազգային կազմակերպության կոնվենցիաներ

№ 97 - Զբաղվածության համար միգրացիայի մասին /վերանայված/

№ 138 - Նվազագույն տարիքի մասին

№ 26 - Նվազագույն աշխատավարձի սահմանման ընթացակարգի մասին

№ 143 - Միգրանտ աշխատողների մասին /լրացուցիչ դրույթներ/

№ 14 - Ամենշաբաթյա հանգստի մասին /արդյունաբերության ոլորտում/

№ 132 - Վճարովի արձակուրդների մասին /վերանայված/

№ 182 - Երեխայի աշխատանքի վատթարագույն ձևերի մասին

№ 87 - Միավորման ազատության և կազմակերպելու իրավունքի պաշտպանության մասին

№ 94 - Պետական մարմինների կողմից կնքվող պայմանագրերում աշխատանքային հոդվածների մասին

№ 18 - Մասնագիտական հիվանդությունների դեպքում աշխատողներին փոխհատուցման մասին

№ 173 - Գործատուի անվճարունակության դեպքում աշխատողների պահանջների պաշտպանության մասին

№ 150 - Աշխատանքի հարցերի կարգավորման` դերի, գործառույթների, կազմակերպման մասին

№ 160 - Աշխատանքի վիճակագրության մասին

№ 154 - Կոլեկտիվ բանակցություններին աջակցելու մասին

№ 144 - Աշխատանքի միջազգային նորմերի կատարմանն աջակցելու համար եռակողմ խորհրդակցությունների մասին

№ 131 - Նվազագույն աշխատավարձի սահմանման մասին

№ 29 - Հարկադիր կամ պարտադիր աշխատանքի մասին

№ 95 - Աշխատավարձի պաշտպանության մասին

№ 81 - Արդյունաբերությունում և առևտրում Աշխատանքի տեսչության մասին

№ 17 - Արտադրական պատահարների դեպքում աշխատողներին փոխհատուցելու մասին

№ 105 - Հարկադիր աշխատանքի վերացման մասին

№ 98 - Կոլեկտիվ բանակցություններ կազմակերպելու և վարելու իրավունքի սկզբունքների կիրառման մասին

№ 176 - Հանքահորերում անվտանգության և առողջության մասին

№ 174 - Խոշոր արդյունաբերական վթարների կանխման մասին

№ 151 - Պետական ծառայության բնագավառում աշխատանքային հարաբերությունների մասին

№ 135 - Աշխատավորների ներկայացուցիչների մասին

№ 122 - Զբաղվածության բնագավառում քաղաքականության մասին

№ 111 - Աշխատանքի և զբաղվածության բնագավառում խտրականության մասին

№ 100 - Համարժեք աշխատանքի դիմաց տղամարդկանց և կանանց հավասար վարձատրման մասին

Վերանայված եվրոպական սոցիալական խարտիա

Վերանայված եվրոպական սոցիալական խարտիա

ՀՀ ՕՐԵՆՔՆԵՐ

ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք

Արհեստակցական միությունների մասին

Պետական կենսաթոշակների մասին

Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին

Կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի և կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի մասին

Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին

Զբաղվածության մասին

Կուտակային կենսաթոշակների մասին

Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք

Տեսչական մարմինների մասին

ՀՀ կառավարության որոշումներ

Դաշտային պայմաններում կամ տեղափոխման (տեղաշարժման) բնույթ կրող աշխատանքներում աշխատողների կողմից կատարվող լրացուցիչ ծախսերի գումարի հատուցման նվազագույն և առավելագույն չափն ու վճարման կարգը սահմանելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2335-Ն որոշման մեջ լրացում և 2017 թվականի հունիսի 8-ի N 711-Ն որոշման մեջ լրացում ու փոփոխություն կատարելու մասին

Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմին չհամարվող բյուջետային հիմնարկների աշխատողներին բարձրլեռնային վայրերում աշխատելու համար լրավճար վճարելու մասին

Զբաղվածության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող մի շարք իրավական ակտեր հաստատելու մասին

Սոցիալական փաթեթի հատկացման կարգը և փաթեթի մեջ մտնող ծառայությունների բովանդակությունը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1917-Ն և N 1923-Ն, ինչպես նաև 2012 թվականի ապրիլի 19-ի N 594-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Ծանր, վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների և պաշտոնների, առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների և պաշտոնների ցանկերը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1599-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունիսի 16-ի N 876-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի համար` սահմանված կարգով պատասխանատու ճանաչված իրավաբանական անձի լուծարման կամ սնանկ ճանաչման դեպքում համապատասխան վճարների կապիտալացման և դրանք տուժողին վճարելու կարգը հաստատելու մասին

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրերում ընդգրկված գիտաշխատողներին գիտական աստիճանի համար հավելավճարի չափը սահմանելու մասին

Առողջապահական, հոգաբարձության (խնամակալության), մանկական դաuտիարակչական, էներգամատակարարման, գազամատակարարման, ջերմամատակարարման, կապի և աշխատանքի այլ առանձնահատուկ բնույթ ունեցող բնագավառների աշխատողների աշխատանքի և հանգuտի ռեժիմի առանձնահատկությունները uահմանելու մաuին

Կազմակերպության աշխատողների անվտանգության ապահովման և առողջության հարցերով հանձնաժողովի գործունեության կարգը հաստատելու մաuին

Մասնագիտական հիվանդությունների (թունավորումների) հաշվառման և ծառայողական քննության կարգը, դժբախտ դեպքերի հաշվառման և ծառայողական քննության կարգը, մասնագիտական հիվանդությունների (թունավորումների) ցանկը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1996 թվականի ապրիլի 25-ի N 121 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Գործուղման մեկնած աշխատողների գործուղման ծախսերի չափերի հաշվարկման և հատուցման վճարման կարգը, հատուցման համար կատարվող վճարումների նվազագույն և առավելագույն չափերը, օտարերկրյա պետություններ ուսման կամ ծառայության գործուղված Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության համակարգի զինծառայողի և նրա ընտանիքի անդամների, օտարերկրյա պետությունում գործող դիվանագիտական ծառայության մարմին ծառայության մեկնող դիվանագետի և նրա ընտանիքի անդամների` Հայաստանի Հանրապետությունից օտարերկրյա պետություն մեկնելու կամ օտարերկրյա պետությունից Հայաստանի Հանրապետություն վերադառնալու տրանսպորտային ծախսերի, ինչպես նաև օտարերկրյա պետությունում բնակարանի համար դրամական փոխհատուցման կարգերն ու չափերը հաստատելու մասին

Մինչև 18 տարեկան անձանց, հղի և մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող կանանց համար ծանր և վնասակար համարվող աշխատանքների ցանկը հաստատելու մասին

Գործատուի ներքին և անհատական իրավական ակտերի հրապարակման, հաշվառման, պահպանման և արխիվացման կարգը հաստատելու մաuին

Uեզոնային աշխատանքների ցանկը հաuտատելու մաuին

Ամենամյա երկարացված արձակուրդի իրավունք ունեցող առանձին կատեգորիայի աշխատողների ցանկը uահմանելու մաuին

Առանձին կատեգորիայի աշխատողների` oրական 24 ժամ աշխատաժամանակի տևողությամբ պայմանավորված աշխատանքների ցանկը սահմանելու մաuին

Առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության կարգը, գործունեության ոլորտների, որոնցում զբաղված անձինք ենթակա են առողջական վիճակի պարտադիր զննության, և բժշկական զննության ծավալի ու հաճախականության ցանկը, անձնական սանիտարական (բժշկական) գրքույկի, բժշկական զննության ենթակա անձանց անվանացանկը, անձին ժամանակավորապես աշխատանքի չթույլատրելու մասին որոշման ձևերը հաստատելու մասին

Ձեռնարկությունների, հիմնարկների ու կազմակերպությունների (անկախ սեփականության ձևից) աշխատողներին աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության և առողջության այլ վնասման հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցման կարգի մասին կանոնները հաստատելու մասին

Լրացուցիչ ամենամյա արձակուրդներ հատկացնելու կարգի մասին

Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների օրենքի կիրառման կարգի մասին

Այլ

Միացյալ ազգերի կազմակերպության պետական ծառայողների միջազգային հանձնաժողովի կողմից 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ին հրապարակված նորմատիվ

Օտարերկրյա պետություններ գործուղվող աշխատողների գործուղման ծախսերի չափերի ցանկ (ուժի մեջ է 01․01․2023 թ․-ից)

ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կանոնադրությունը հաստատելու մասին