Իրավական փաստաթղթեր
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՎԵՐԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆԵՐ

№ 97 - Զբաղվածության համար միգրացիայի մասին /վերանայված/

№ 138 - Նվազագույն տարիքի մասին

№ 26 - Նվազագույն աշխատավարձի սահմանման ընթացակարգի մասին

№ 143 - Միգրանտ աշխատողների մասին /լրացուցիչ դրույթներ/

№ 14 - Ամենշաբաթյա հանգստի մասին /արդյունաբերության ոլորտում/

№ 132 - Վճարովի արձակուրդների մասին /վերանայված/

№ 182 - Երեխայի աշխատանքի վատթարագույն ձևերի մասին

№ 87 - Միավորման ազատության և կազմակերպելու իրավունքի պաշտպանության մասին

№ 94 - Պետական մարմինների կողմից կնքվող պայմանագրերում աշխատանքային հոդվածների մասին

№ 18 - Մասնագիտական հիվանդությունների դեպքում աշխատողներին փոխհատուցման մասին

№ 173 - Գործատուի անվճարունակության դեպքում աշխատողների պահանջների պաշտպանության մասին

№ 150 - Աշխատանքի հարցերի կարգավորման` դերի, գործառույթների, կազմակերպման մասին

№ 160 - Աշխատանքի վիճակագրության մասին

№ 154 - Կոլեկտիվ բանակցություններին աջակցելու մասին

№ 144 - Աշխատանքի միջազգային նորմերի կատարմանն աջակցելու համար եռակողմ խորհրդակցությունների մասին

№ 131 - Նվազագույն աշխատավարձի սահմանման մասին

№ 29 - Հարկադիր կամ պարտադիր աշխատանքի մասին

№ 95 - Աշխատավարձի պաշտպանության մասին

№ 81 - Արդյունաբերությունում և առևտրում Աշխատանքի տեսչության մասին

№ 17 - Արտադրական պատահարների դեպքում աշխատողներին փոխհատուցելու մասին

№ 105 - Հարկադիր աշխատանքի վերացման մասին

№ 98 - Կոլեկտիվ բանակցություններ կազմակերպելու և վարելու իրավունքի սկզբունքների կիրառման մասին

№ 176 - Հանքահորերում անվտանգության և առողջության մասին

№ 174 - Խոշոր արդյունաբերական վթարների կանխման մասին

№ 151 - Պետական ծառայության բնագավառում աշխատանքային հարաբերությունների մասին

№ 135 - Աշխատավորների ներկայացուցիչների մասին

№ 122 - Զբաղվածության բնագավառում քաղաքականության մասին

№ 111 - Աշխատանքի և զբաղվածության բնագավառում խտրականության մասին

№ 100 - Համարժեք աշխատանքի դիմաց տղամարդկանց և կանանց հավասար վարձատրման մասին

ՀՀ ՕՐԵՆՔՆԵՐ

ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք

Արհեստակցական միությունների մասին

Պետական կենսաթոշակների մասին

Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին

ՀՀ կառավարության որոշումներ

Լրացուցիչ ամենամյա արձակուրդներ հատկացնելու կարգի մասին

Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների օրենքի կիրառման կարգի մասին

Աշխատանքային գրքույկները վարելու կարգի մասին