ՀԱՄԿ-ի խորհրդի մշտական գործող հանձնաժողովների աշխատակարգ

Հաստատվել է  

ՀԱՄԿ-ի խորհրդի

2013թ. մարտի 29 -ի

N 1-9 որոշմամբ

 

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Կ Ա Ր Գ

ՀԱՄԿ-ի ԽՈՐՀՐԴԻ ՄՇՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ

1.Ընդհանուր դրույթներ

 

 1.1 Սույն աշխատակարգը սահմանում է ՀԱՄԿ-ի մշտական գործող հանձնաժողովների / հետագայում՝ հանձնաժողովներ/ նպատակները, խնդիրները, կազմավորման և գործունեության կարգը, իրավունքները:

 1.2 Հանձնաժողովները կազմավորվում են ՀԱՄԿ-ի անդամ ճյուղային հանրապետական միության կողմից պատվիրակված մեկական ներկայացուցիչներով: 
Երիտասարդական հանձնաժողովի կազմում ճյուղային հանրապետական միությունը կարող է պատվիրակել մինչև երեք անդամի, որոնց տարիքը չպետք է գերազանցի 30-ը: 
Փոփ. Խորհրդի 2018թ. մարտի 26 -ի N 1-4 որոշմամբ

 1.3 ՀԱՄԿ-ի անդամ ճյուղային հանրապետական միությունները / հետագայում ՃՀՄ/ ինքնուրույն են որոշում իրենց մասնակցության նպատակահարմարությունը այս կամ այն հանձնաժողովում:

 1.4 Հանձնաժողովները կազմավորվում և գործում են ՀԱՄԿ-ի խորհրդի լիազորությունների ժամկետով:
 Հանձնաժողովի գործունեությունը կարող է դադարեցվել ՀԱՄԿ-ի խորհրդի որոշմամբ:
 1.4.1 Հանձնաժողովների անդամների փոփոխությունը կատարվում է ՀԱՄԿ-ի անդամ ճյուղային հանրապետական միության առաջարկությամբ ՀԱՄԿ-ի գործկոմի կողմից, որից հետո ներկայացվում է ՀԱՄԿ-ի խորհրդի հաստատմանը:

 1.5 Հանձնաժողվների որոշումներն ընդունվում և ներկայացվում են ՀԱՄԿ-ի նախագահին առաջարկությունների ձևով:

 1.6 Հանձնաժողովը իր գործունեությունն իրականացնելիս ղեկավարվում է ՀՀ օրենսդրությամբ, ՀԱՄԿ-ի համագումարի, խորհրդի և գործկոմի որոշումներով, սույն աշխատակարգով և հաշվետու է ՀԱՄԿ-ի խորհրդին:

 1.7 Հանձնաժողովների աշխատանքները համակարգում է ՀԱՄԿ-ի նախագահը կամ նրա կողմից լիազորված անձը:

 

 

2. Հանձնաժողովների հիմնական նպատակները

 

2.1. ՀԱՄԿ-ի անդամ ՃՀՄ-ների, արհմիութենական մարմինների ներկայացուցիչների, ակտիվիստների,  մասնագետների ներգրավումը ՀԱՄԿ-ի գործունեության մեջ, արդիական հարցերի ուսումնասիրումը, ընդհանրացումը և տեղեկացումը ՀԱՄԿ-ի ղեկավար մարմիններին:

2.2. ՀԱՄԿ-ի անդամ կազմակերպությունների և  արհմիութենական աշխատանքների փորձի փոխանակումը, նրանց դրական փորձի տարածումը:

2.3. Արհմիութենական շարժման համերաշխության ամրապնդումը բոլոր մակարդակներում, ՀԱՄԿ-ի հեղինակության և դերի բարձրացում:

2.4. Հանձնաժողովները կարող են մշակել և ՀԱՄԿ-ի խորհրդի հաստատմանը ներկայացնել նպատակներ և խնդիրներ, որոնք չեն հակասում ՀԱՄԿ-ի կանոնադրությանը և գործունեության ծրագրին:

 

3. Հանձնաժողովների  իրավունքները

 

3.1. ՀԱՄԿ-ի մշտական գործող բոլոր հանձնաժողովներն ունեն հավասար իրավունքներ

3.2. Ելնելով աշխատանքի անհրաժեշտությունից հանձնաժողովը իր կազմից կարող է ստեղծել մշտական գործող կամ ժամանակավոր աշխատանքային խմբեր:

3.3.Հանձնաժողովն իր իրավասությանը վերաբերվող հարցերով սեփական նախաձեռնությամբ  կարող է մշակել նյութեր և փաստաթղթերի նախագծեր ու ներկայացնել դրանք  ՀԱՄԿ-ի նախագահին:

 

4. Հանձնաժողովների  աշխատակարգը

 

4.1.Հանձնաժողովն իր կազմից ընտրում է հանձնաժողովի նախագահ  և նախագահի տեղակալ(ներ):

4.2. Հանձնաժողովների աշխատանքներն իրականացվում են նիստեր անցկացնելու միջոցով: Նիստի օրվա, ժամի, տեղի և օրակարգի նախագծի մասին հանձնաժողովի անդամներին և նիստին հրավիրվող անձանց ծանուցվում է նիստից առնվազը հինգ աշխատանքային օր առաջ:

Հանձնաժողովի նախագահը ղեկավարում է հանձնաժողովի աշխատանքները, վարում  է նիստերը: Հանձնաժողովի նախագահի բացակայության դեպքում, նիստը վարում է հանձնաժողովի  նախագահի տեղակալը:

4.3. Հանձնաժողովի նիստերն հրավիրվում են ըստ անհրաժեշտության, բայց ոչ պակաս, քան տարին երկու անգամ:

4.4. Հանձնաժողովների  նիստերն հրավիրվում են հանձնաժողովի նախագահի կողմից: Անհրաժեշտության դեպքում  հանձնաժողովի նիստ կարող է հրավիրվել ՀԱՄԿ-ի նախագահի առաջարկությամբ:

Հանձնաժողովի նիստ կարող է հրավիրվել նաև հանձնաժողովի անդամների 1/3 առաջարկությամբ:

4.5. Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե հանձնաժողովի նիստին մասնակցում են հանձնաժողովի անդամների երկու երրորդից ոչ պակաս: Որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Ձայների հավասարության դեպքում նիստը նախագահողի ձայնը որոշիչ է:         

4.6. Հանձնաժողովի այն անդամը, ով համաձայն չէ ընդունված որոշմանը, կարող է ներկայացնել իր գրավոր կարծիքը, որը կցվում է որոշմանը և գրառվում է հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունում:

4.7. Հանձնաժողովի որոշումները ստորագրում է հանձնաժողովի նախագահը:

4.8. Հանձնաժողովի նախագահը, նախագահի տեղակալ(ներ)ը և հանձնաժողովի անդամները իրենց աշխատանքները իրականացնում են հասարակական հիմունքներով:

4.9. Հանձնաժողովի աշխատանքների կազմակերպական-տեխնիկական սպասարկումը իրականացվում է ՀԱՄԿ-ի աշխատակազմի կողմից:

4.10. Հանձնաժողովների աշխատանքների հետ  կապված ծախսերը կատարվում են ՀԱՄԿ-ի բյուջեի` այդ նպատակով նախատեսված միջոցների հաշվին:

4.11. Հանձնաժողովի նիստերը արձանագրվում են:

4.12. Տարբեր հանձնաժողովների իրավասությանը վերաբերվող համանման հարցը տվյալ հանձնաժողովների նախաձեռնությամբ կամ ՀԱՄԿ-ի նախագահի առաջարկությամբ կարող են քննարկվել հանձնաժողովների համատեղ նիստերում:

4.13. Հանձնաժողովների համատեղ նիստերը, փոխադարձ համաձայնությամբ, վարում է հանձնաժողովների նախագահներից մեկը:

4.14. Հանձնաժողովների համատեղ նիստն իրավազոր է, եթե նիստին մասնակցում են հանձնաժողովների անդամների երկու երրորդից ոչ պակաս: Որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա հանձնաժողովների անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ:

 

 

Հաստատվել է

ՀԱՄԿ-ի խորհրդի

2013թ. մարտի 29-ի

N 1 - 7    որոշմամբ

 

ԿԱՐԳ

ՀԱՄԿ-ի ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

ՏՆՕՐԻՆՄԱՆ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՕՏԱՐՄԱՆ

 

Սույն կարգով կանոնակարգվում են Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի (այսուհետ`ՀԱՄԿ) որպես սեփականություն ճանաչված գույքի (անշարժ գույքի, տրանսպորտային միջոցների, դրամական միջոցների և այլն) տնօրինումը, օգտագործումը և օտարումը:

1. ՀԱՄԿ-ի սեփականություն ճանաչված գույքը ՀԱՄԿ-ի խորհրդի կողմից տրված իրավասությունների շրջանակներում տնօրինում է ՀԱՄԿ-ի նախագահը, իսկ օտարվում է (բացառությամբ դրամական միջոցների) հաշվի առնելով ՀԱՄԿ-ի խորհրդի մշտական գործող ՀԱՄԿ-ի սեփականության տնօրինման, օգտագործման և օտարման հանձնաժողովի (հետագայում` հանձնաժողով) առաջարկությունը:

1.1. ՀԱՄԿ-ի սեփականություն հանդիսացող գույքի օգտագործման հարցը հանձնաժողովը քննարկում է ՀԱՄԿ-ի նախագահի գրության համաձայն և գրությունը ստանալուց հետո  մեկ ամսվա ընթացքում ՀԱՄԿ-ի նախագահին ներկայացնում է առաջարկություններ:

2. ՀԱՄԿ-ի սեփականություն հանդիսացող գույքի օտարման առաջարկությունը ստանալուց հետո  ՀԱՄԿ-ի նախագահը գրավոր դիմում է հանձնաժողովին ներկայացնելով օտարման ենթակա գույքի մասին տեղեկանք` նշելով գույքի հաշվեկշռային արժեքը, օտարման ձևը, այլ տվյալներ:

3. ՀԱՄԿ-ի սեփականություն հանդիսացող գույքի օտարման հարցը քննարկում է հանձնաժողովը և իր առաջարկությունները ներկայացնում է ՀԱՄԿ-ի նախագահին:

3.1. Հանձնաժողովի առաջարկությունները պետք է պարունակեն`

                ա) օտարման համաձայնությունը կամ մերժումը,

                բ)  օտարվող գույքի նախնական գինը,

                գ)  օտարման ձևը:

4. Հաշվի առնելով հանձնաժողովի առաջարկությունները`

ա) ՀԱՄԿ-ի գործկոմի որոշման հիման վրա անշարժ գույքի օտարման վերաբերյալ որոշումն ընդունում  է ՀԱՄԿ-ի խորհուրդը,

բ) տրանսպորտային միջոցի օտարման վերաբերյալ որոշումն ընդունում  է ՀԱՄԿ-ի գործկոմը,

գ) սարքավորումների, տնտեսական գույքի օտարումը կատարվում է ՀԱՄԿ-ի նախագահի կարգադրությամբ:

5. ՀԱՄԿ-ի անշարժ գույքի և տրանսպորտային միջոցի օտարման մասին ՀԱՄԿ-ի գործկոմի և ՀԱՄԿ-ի խորհրդի որոշումները, սարքավորումների, տնտեսական գույքի օտարման մասին ՀԱՄԿ-ի նախագահի կարգադրությունը պետք է պարունակեն օտարման թույլտվությունը (կամ մերժումը), օտարման գինը, ձևը և ժամկետը, ինչպես նաև օտարման համար լիազորված անձի տվյալները:

6. ՀԱՄԿ-ի նախագահի կողմից լիազորված անձի միջոցով ՀԱՄԿ-ի սեփականություն հանդիսացող գույքը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող է տրվել վարձակալության այլ կազմակերպություններին:

7. ՀԱՄԿ-ի սեփականություն հանդիսացող գույքը այլ կազմակերպություններին վարձակալությամբ հանձնելու մասին պայմանգիրը ստորագրում է ՀԱՄԿ-ի նախագահը կամ նրա կողմից լիազորված անձը:

8. ՀԱՄԿ-ի սեփականություն հանդիսացող գույքի օտարման կամ վարձակալության մասին պայմանգրերը կնքվում են ՀՀ արժույթով` դրամով:

9. ՀԱՄԿ-ի դրամական միջոցները օգտագործվում են համաձայն ՀԱՄԿ-ի խորհրդի կողմից հաստատված ՀԱՄԿ-ի տարեկան բյուջեի:

9.1. ՀԱՄԿ-ի տարեկան բյուջի նախագիծը ներկայացվում է ՀԱՄԿ-ի գործկոմի քննարկմանը մինչև նախորդող տարվա վերջը:

9.2. ՀԱՄԿ-ի տարեկան բյուջեն գործում է յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը, եթե տվյալ տարվա համար ՀԱՄԿ-ի բյուջեի մասին ՀԱՄԿ-ի խորհրդի որոշումով այլ բան չի նախատեսվել:

10. Խիստ անհրաժեշտության դեպքում իրենց կանոնադրական նպատակների համար ՀԱՄԿ-ի անդամ ճյուղային միությունը կարող է դիմել ՀԱՄԿ-ի նախագահին` դրամական օժանդակություն ստանալու խնդրանքով:

10.1. ՀԱՄԿ-ի անդամ արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության (ՃՀՄ) դրամական օժանդակություն ստանալու մասին դիմումը պետք է պարունակի`

ա) ՃՀՄ-ի կանոնադրական նպատակը, որի համար անհրաժեշտ է դրամական օժանդակությունը,

բ) դրամական օժանդակության  չափը (ՀՀ դրամով),

գ) ժամկետը, երբ անհրաժեշտ է ստանալ դրամական օժանդակությունը,

դ) ժամկետը, երբ ՃՀՄ-ն պարտավորվում է ներկայացնել տեղեկանք դրամական օժանդակության գումարի օգտագործման մասին,

ե) համապատասխան բանկի տեղեկանքը ՃՀՄ-ի հաշվարկային հաշվում (հաշիվներում) ֆինանսական միջոցների մասին:

11. ՀԱՄԿ-ի անդամ ՃՀՄ-ն ՀԱՄԿ-ի շենքի 8-րդ հարկի դահլիճներում (լսարաններում) միջոցառումներ անցկացնելու համար ՀԱՄԿ-ի նախագահի անունով ներկայացնում է հայտ, ոչ ուշ քան միջոցառումը սկսելուց 10 օր առաջ, նշելով.

ա) միջոցառման անվանումը, այն սկսելու և  ավարտելու օրը և ժամը,

բ) միջոցառման մասնակիցների նախատեսվող թվաքանակը,

գ) միջոցառման համար պատասխանատու անձի անունը, ազգանունը:

12. ՀԱՄԿ-ի կազմից  ճյուղային միության դուրս գալու, ինքնալուծարքի  կամ հեռացման դեպքում ՀԱՄԿ-ի հետ վերջինիս ֆինանսական և գույքային հարցերը կարգավորում է ՀԱՄԿ-ի խորհուրդը` համաձայն ՀՀ օրենսդրության պահանջների:

Վերջին նորություններ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՆԱՃԻ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՎՐԱ

Հայաստանի Հանրապետությունում տևական ժամանակ պահպանվող գնաճի բարձր մակարդակը բացասաբար է ազդում աշխատողների կենսամակարդակի վրա,  քանի որ զգալիորեն նվազում ե…
30/01/2023

«Միասին նպաստենք Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների իրացմանը» ծրագրի խորհրդատվական կոմիտեի հանդիպում

 Հունվարի 26-ին տեղի ունեցավ ԱՄԿ-ի <<Միասին նպաստենք Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների իրացմանը>> ծրագրի խորհրդատվական կոմիտեի հանդիպումը, …
30/01/2023

«Կանանց տնտեսական կարողությունների հզորացումը» թեմայով հանդիպում

«Ինչպես համատեղել ընտանիքը և կարիերան», «Ինչպես պաշտպանվել խտրականության դրսևորումներից», «Գյուղաբնակ և քաղաքաբնակ կանանց մարտահրա…
27/01/2023

Կայացավ ՀԱՄԿ-ի երիտասարդության հարցերով հանձնաժողովի նիստ

2023 թ. հունվարի 21-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի երիտասարդության հարցերով նորընտիր հանձնաժողովի նիստը, որին մասնակցում էին երիտասար…
25/01/2023

2023թ. հունվարի 1-ից աշխատավարձից վճարվող հարկերի չափերը

Եկամտային հարկի դրույքաչափը 2023թ. հունվարի 1-ից  ՀՀ հարկային օրենսգրքի համաձայն սահմանվել է 20%։  Հարկային արտոնություններից օգտվող ՏՏ ոլորտի հավաստ…
20/01/2023
Տեսանյութեր
Սոցիալական գործընկերներ
Միջազգային գործընկերներ