Ամենամյա արձակուրդի տրամադրման նոր կարգավորումներն ուժի մեջ են մտնելու 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ից

 Ամենամյա արձակուրդի տրամադրման նոր կարգավորումներն ուժի մեջ են մտնելու 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ից, որոնց համաձայն՝ եթե աշխատողը երկուսուկես աշխատանքային տարի անընդմեջ խուսափում կամ հրաժարվում է իրեն հասանելիք ամենամյա արձակուրդի կամ դրա մի մասի օգտագործումից՝ չներկայացնելով ամենամյա արձակուրդ տրամադրելու մասին դիմում, ապա  տվյալ աշխատողին ամենամյա արձակուրդ տրամադրելու ժամանակահատվածը որոշում է գործատուն: Ամենամյա արձակուրդը կամ դրա մի մասը տրամադրելու մասին գործատուի անհատական իրավական ակտն ընդունվում է առանց աշխատողի՝ ամենամյա արձակուրդ տրամադրելու մասին դիմումի առկայության:
 ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի նոր կարգավորումներով ամրագրվել է, որ աշխատողին ամենամյա արձակուրդը կամ ամենամյա արձակուրդի տեղափոխված մասը չտրամադրելու դեպքում գործատուն պարտավոր է սահմանված ժամկետից հետո կետանցված յուրաքանչյուր օրվա համար աշխատողին վճարել տուժանք՝ աշխատողի միջին ամսական աշխատավարձի 0,15 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան միջին ամսական աշխատավարձը:
 Վերը նշված կարգավորումները չեն տարածվում մինչև դրանց ուժի մեջ մտնելը կուտակված ամենամյա արձակուրդների վրա: 
 Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից տրամադրված տեղեկատվության համաձայն՝ մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում աշխատողների չօգտագործված արձակուրդների վրա նշված նոր կարգավորումները չեն տարածվում, և մինչ այդ կուտակված արձակուրդներն ամբողջությամբ սպառելու պարտավորություն կողմերը չեն կրում:

Եթե գտնում եք, որ Ձեր աշխատանքային իրավունքները խախտվել են, կարող եք զանգահարել Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի աշխատակազմի աշխատանքային և սոցիալական իրավունքների պաշտպանության բաժին՝ անվճար իրավախորհրդատվություն ստանալու համար (Հեռ.՝ +374 10 58 21 49):
 

Վերջին նորություններ

Հեռավար եղանակով աշխատելու հնարավորությունն արդեն թույլատրվում է օրենքով

2023 թվականի նոյեմբերի 25-ին ուժի մեջ է մտել «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը, որով սահ…
28/11/2023

2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ից սկսած ՀԱՄԿ-ն իր ներուժն ուղղորդեց Արցախից բռնի տեղահանված անձանց համար սոցիալական ծրագրերի իրականացմանը, առաջնային կարիքների գնահատմանը և աջակցությանը. Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի նախագահ Էլեն Մանասերյան

 Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիան, որպես սոցիալական գործընկեր, ցուցաբերեց համագործակցային մոտեցում արցախահայերին աջակցության հարցերում. ՀՀ աշխատանք…
27/11/2023

Արհմիութենական ջատագովության սեմինար

Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիան Սոլիդարիթի Սենթր կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչության  հետ  համագործակցության շրջանակներում 2023թ. …
21/11/2023
Տեսանյութեր
Սոցիալական գործընկերներ
Միջազգային գործընկերներ