Գործունեության իրավական հիմքերը
ՀԱՄԿ-ի մասին             
Անդամ կազմակերպություններ
Սոցիալական գործընկերություն
Միջազգային համագործակցություն
Իրավաբանական խորհրդատվություն
Հայաստանի արհմիությունների պատմությունից
Հարցրեք պատասխանենք
Հայաստանի Հանրապետություն,
ք. Եր—ան, Վազգեն Սարգսյան 26/3,
Միությունների տուն
Հեռ. 54 52 37
էլ. փոստ hamk@hamk.am
 
Գործունեության իրավական հիմքերը
ՀՀ Սահմանադրություն /քաղվածքներ/
ՀՀ Օրենքը Արհմիությունների մասին
ՀԱՄԿ-ի կանոնադրությունը
Կոնվենցիա 87 /քաղվածքներ/
Copyright © 2008 WebLab of Khartia | Սկիզբ | Կապ | ՀԱՄԿ-ի Մասին|