Երևան, 20.11.2017

Իրադարձային օրացույց

Հաստատված է

ՀԱՄԿ-ի 3-րդ համագումարի կողմից

23 նոյեմբերի 2012թ.

 

<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԿՈՆՖԵԴԵՐԱՑԻԱ>>

ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ

2012-2017թթ. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Հայաստանի արհեստակցական միությունների կոնֆեդերացիան (այսուհետ` ՀԱՄԿ), համագործակցելով իր անդամ ճյուղային հանրապետական միությունների (այսուհետ` ՃՀՄ) հետ, իր գործունեությունը նպատակաուղղում է հանրապետությունում սոցիալական գործընկերության կայացմանը և զարգացմանը, արհմիութենական շարժման միասնականությանը, ամրապնդմանը, համերաշխությանը և հաստատում է իր մասնակցությունը միջազգային արհմիութենական շարժման սկզբունքների իրագործմանը:

ՀԱՄԿ-ը պաշտպանում է Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության կողմից առաջարկված արժանապատիվ աշխատանքի գաղափարախոսությունը, որը պետությունների սոցիալական, տնտեսական և բնապահպանական զարգացման հիմնական առանցքներից է:

ՀԱՄԿ-ի և ՃՀՄ-ների գործունեության ներքին բարեփոխումների գործընթացը շարունակելու, աշխատողների շրջանում արհմիությունների  հեղինակությունն ու վստահությունը բարձրացնելու, ինչպես նաև արհմիութենական գործունեության հրապարակայնությունն  ապահովելու նպատակով`  համագումարն անհրաժեշտ է համարում ՀԱՄԿ-ի և ՃՀՄ-ների գործողությունները նպատակաուղղել ստորև ներկայացված  ուղղությունների վրա:

               

1. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

1.1 Պետական մարմինների և գործատուների  հետ սոցիալ-աշխատանքային փոխհարաբերություններում ՀԱՄԿ-ը  առաջնորդվում է սոցիալական գործընկերության սկզբունքներով:

1.2 Միջոցներ ձեռնարկել կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերություններում սոցիալական գործընկերության համակարգի կայացման և զարգացման  ուղղությամբ:

1.3 Աջակցել ՃՀՄ-ներին արհմիութենական կազմակերպություններում կոլեկտիվ պայմանագրերի մշակման գործընթացում:

1.4 Նախաձեռնել  սոցիալական գործընկերների հետ աշխատանքային ու դրա հետ կապված մասնագիտական, տնտեսական, սոցիալական հարցերի վերաբերյալ քննարկումներ:

1.5 Շարունակել  մասնակցությունը աշխատողների աշխատանքային ու դրա հետ կապված մասնագիտական, տնտեսական, սոցիալական իրավունքները և շահերը շոշափող նոր  նորմատիվ  իրավական  ակտերի  ընդունման և գործող նորմատիվ իրավական ակտերում  կատարվող փոփոխությունների և լրացումների վերաբերյալ շահագրգիռ կառույցների կողմից կազմակերպվող քննարկումներում:

1.6 Համագործակցել աշխատանքային իրավահարաբերությունները կարգավորող իրավական նորմերի և կոլեկտիվ պայմանագրերի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու գործում աշխատանքի պետական տեսչության և ՀԱՄԿ-ի անդամ ՃՀՄ-ների հետ:

1.7 Շարունակել Հայաստանի Հանրապետության կողմից Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության կոնվենցիաների վավերացմանն աջակցելուն ուղղված գործունեությունը, միջոցներ ձեռնարկել վավերացված կոնվենցիաների պահանջները Հայաստանի Հանրապետության կողմից ամբողջությամբ իրականացնելու ուղղությամբ:

1.8 Կազմակերպել քննարկումներ ՀՀ կողմից Եվրոպական սոցիալական Խարտիայի չվավերացված դրույթների վավերացման նպատակահարմարությունը որոշելու համար: Հանդես գալ այդ դրույթների  վավերացման մասին առաջարկությամբ, ինչպես նաև միջոցներ ձեռնարկել վավերացված դրույթների կիրարկման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար:

1.9 Աշխատանքներ տանել կոլեկտիվ բանակցությունների վարման, կոլեկտիվ պայմանագրերի մշակման հարցերով արհմիութենական ակտիվի  ուսուցման արդյունավետության  բարձրացման ուղղությամբ:

 

2. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ  ՈՒ ՇԱՀԵՐԻ

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2.1 Աշխատողների աշխատանքային իրավունքների ու շահերի ներկայացումը և պաշտպանությունը ՀԱՄԿ-ի կողմից  ուղղվում է աշխատողների աշխատանքային իրավունքների և  արհմիությունների անկախությունը ապահովելու գործընթացին:

2.2 Շարունակել  աշխատանքները հանրապետությունում միջազգային նորմերի համաձայն նվազագույն աշխատավարձի որոշման համակարգի ուղղությամբ և միջոցներ ձեռնարկել համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտով նվազագույն աշխատավարձի չափը բավարար կենսամակարդակին աստիճանաբար հասցնելու ուղղությամբ:

2.3 Հետամուտ լինել  □Աշխատավարձի ինդեքսավորման մասին□  ՀՀ օրենքի ընդունմանը:

2.4 Շարունակել աջակցությունը ՀԱՄԿ-ի անդամ ՃՀՄ-ներին, արհմիության անդամներին և այլոց աշխատանքային իրավահարաբերություններում  խորհրդատվությունների  տրամադրման հարցերում:

2.5 ՀՀ դատական ատյաններում  արհմիության  անդամ աշխատողների աշխատանքային   իրավունքները  և  դրա հետ  կապված  շահերը  պաշտպանելու համար ՃՀՄ-ի միջնորդությամբ ապահովել ՀԱՄԿ-ի ներկայացուցչի մասնակցությունը դատական  գործընթացին: 

2.6 Շարունակել համագործակցությունը ՀՀ  կառավարության  և  շահագրգիռ  կազմակերպությունների հետ  աշխատանքային միգրացիայի,  հարկադիր աշխատանքի  և աշխատանքային թրաֆիքինգի  կարգավորման  և  ընդունող երկրներում   աշխատանքային միգրանտների  իրավունքների պաշտպանության հարցում:

 

3.  ԱՌՈՂՋ   ԵՎ   ԱՆՎՏԱՆԳ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

 

3.1 Արհմիությունների գերակա  ուղղություններից է աշխատողների առողջ և անվտանգ աշխատանքային պայմանների իրավունքի ապահովման համար միջոցառումների ձեռնարկումը:

3.2 ՀԱՄԿ-ի անդամ ՃՀՄ-ների հետ ձեռնամուխ լինել աշխատանքի առողջ և անվտանգ պայմաններ ապահովելուն:

3.3 ՀԱՄԿ-ի անդամ ՃՀՄ-ների հետ իրականացնել միջոցառումներ ուղղված □կանաչ աշխատատեղերի□ ստեղծմանը, որոնք ազատ են արտադրական վնասակար գործոններից, բացառում են արտադրական տրավմատիզմը, մասնագիտական հիվանդությունները, բացասական ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա:

3.4 Աջակցել հանրապետությունում աշխատանքի պաշտպանության միջազգային ստանդարտների համակարգի ներդրմանը:

3.5 Միջոցներ ձեռնարկել  Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրությունում տեղի ունեցած դժբախտ դեպքերի քննության և հաշվառման միասնական կարգի ընդունման ուղղությամբ:

3.6 Միջոցներ ձեռնարկել աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման հիմնական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին  համապատասխան իրավական ակտի ընդունման  ուղղությամբ:

3.7 ՀԱՄԿ-ի անդամ ՃՀՄ-ների միջնորդությամբ օգնություն ցուցաբերել աշխատողների անվտանգության ապահովման և առողջության պահպանման հարցերում:

 

4. ՆԵՐԱՐՀՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔ

4.1 Աշխատողների սոցիալ-տնտեսական շահերի արդյունավետ պաշտպանության երաշխիքը արհմիությունների համերաշխության և կազմակերպման  ամրապնդումն է:

4.2 Օժանդակել ՃՀՄ-ների գործունեությանը` արհմիության անդամակցության շարժառիթների ուժեղացման, արհմիության անդամների և արհմիութենական կազմակերպությունների թվաքանակի ավելացման ուղղությամբ:

4.3 Շարունակել աշխատանքները արհմիութենական կադրերի ուսուցման համակարգի հետագա կատարելագործման և զարգացման ուղղությամբ: Միջոցներ ձեռնարկել արհմիութենական կադրերի որակավորման բարձրացման և անընդմեջ ուսուցում կազմակերպելու համար:

4.4 Ապահովել համակարգված մոտեցում արհմիութենական ուսուցման կազմակերպմանը, համատեղել ակադեմիական և նորարական ուսուցման ձևերը, ներդնել ժամանակակից տեղեկատվական և կրթական տեխնոլոգիաներ: Պարբերաբար հրատարակել մեթոդական ձեռնարկներ:

4.5 ՀԱՄԿ-ի և անդամ ՃՀՄ-ների գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով կիրառել սոցիոլոգիական հետազոտությունների հնարավորությունները` ներգրավելով այդ աշխատանքներում ՀԱՄԿ-ի անդամ ՃՀՄ-ներին:

4.6 ՀԱՄԿ-ի անդամ ՃՀՄ-ների հետ համատեղ աշխատանքներ տանել տրանսազգային ընկերությունների, արտասահմանյան կապիտալի մասնակցությամբ ձեռնարկությունների աշխատողներին արհմիության շարքերում ներգրավելու ուղղությամբ:

4.7 Աշխատողների շրջանում արհմիության  անդամակցության բարձրացման նպատակով  ՀԱՄԿ-ի անդամ ՃՀՄ-ների հետ համատեղ մշակել և իրականացնել համապարփակ ռազմավարություն:

4.8 Կազմակերպել և իրականացնել ՀԱՄԿ-ի և ՃՀՄ-ների գործունեության միացյալ տեղեկատվության տարածումը, մշտապես կատարելագործել ՀԱՄԿ-ի պաշտոնական կայքը` այն դարձնելով հասարակայնության և, մասնավորապես, արհմիության անդամների համար հաղորդակցության, ինչպես նաև օպերատիվ և հավաստի տեղեկատվության, միջազգային արհմիութենական շարժման վերաբերյալ իրազեկման հասանելի միջոց, ներդնել  տեղեկատվության փոխանակման էլեկտրոնային համակարգ:

4.9 Միջոցներ ձեռնարկել ՀԱՄԿ-ի կառուցվածքի կատարելագործման, կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության արդյունավետության բարձրացման ու տնտեսական և գույքային բազայի արդյունավետ օգտագործման և ամրապնդման ուղղությամբ:

4.10 ՀԱՄԿ-ի գործունեության ներքին փոփոխությունների իրականացման նպատակով աջակցել ՀԱՄԿ-ի անդամ ՃՀՄ-ների խոշորացման աշխատանքներին: 

4.11 Շարունակել աշխատանքները արհմիութենական կազմակերպություններում կանանց և երիտասարդների ինտեգրումն ապահովելու ուղղությամբ:

 

5. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

5.1 ՀԱՄԿ-ը,  տնտեսության գլոբալիզացիայի պայմաններում, պայքարելով աշխատողների իրավունքների և շահերի համար, իր միջազգային գործունեությունը կառուցելու է արտասահմանյան  արհմիութենական կենտրոնների հետ համերաշխության սկզբունքների հիման վրա:

5.2 Շարունակել համագործակցությունը Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության, Արհմիությունների միջազգային կոնֆեդերացիայի, Արհմիությունների  համընդանուր կոնֆեդերացիայի, ինչպես նաև աշխատանքային, սոցիալ-տնտեսական և հումանիտար հարցերով  զբաղվող այլ կազմակերպությունների հետ: 

5.3 Միջոցներ  ձեռնարկել Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության  կոնվենցիաներում, Եվրոպական սոցիալական խարտիայում և  ՀՀ կողմից վավերացված միջազգային այլ փաստաթղթերում ամրագրված աշխատանքի  միջազգային նորմերի և արհմիությունների իրավունքների  իրականացման համար:

5.4 Ուսումնասիրել  և  ՃՀՄ-ների  շրջանում տարածել  միջազգային արհմիութենական փորձը`  ՀԱՄԿ-ի և անդամ ՃՀՄ-ների աշխատանքներում նպատակահարմարության սահմաններում կիրառելու համար:

5.5 Քայլեր  ձեռնարկել  Արհմիությունների միջազգային  կոնֆեդերացիայի լիարժեք  անդամ դառնալու ուղղությամբ:

 

*     *     *

 

Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի 3-րդ համագումարը վստահություն է հայտնում, որ ՀԱՄԿ-ը, նրա անդամ ՃՀՄ-ները մշտապես կատարելագործելով իրենց գործունեությունը, համախմբվելով և ակտիվացնելով համատեղ գործողությունները աշխատողների աշխատանքային ու դրա հետ կապված իրավունքների ու շահերի ներկայացման և պաշտպանության գործում, իրենց ավանդը կունենան Հայաստանի Հանրապետությունում արժանապատիվ աշխատանքի,  կայուն զարգացման, սոցիալական առաջընթացը ապահովելու աշխատանքներում: