Գործունեության իրավական հիմքերը
ՀԱՄԿ-ի մասին             
Անդամ կազմակերպություններ
Սոցիալական գործընկերություն
Միջազգային համագործակցություն
Իրավաբանական խորհրդատվություն
Հայաստանի արհմիությունների պատմությունից
Հարցրեք պատասխանենք
Հայաստանի Հանրապետություն,
ք. Եր—ան, Վազգեն Սարգսյան 26/3,
Միությունների տուն
Հեռ. 54 52 37
էլ. փոստ hamk@hamk.am
 
Նորություններ                                                   «Մեր թափանցիկ — կառուցողական գործունեությունը բարձր է գնահատվել»,- ասում է Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի նախագահ Էդուարդ ԹՈՒՄԱՍՅԱՆԸ ...


       Արհմիությունների միջազգային կոնֆեդերացիայի Համաեվրոպական տարածաշրջանային խորհրդի կողմից նոյեմբերի 26-27-ը Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիաjում կազմակերպվեց...
       Նոյեմբերի 25-ին ՀԱՄԿ-ի անդամ Կրթության — գիտության աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության հրավերով տեղի ունեցավ...
      


       ՀՀ աշխատանքի — սոցիալական հարցերի նախարարությունում տեղի ունեեցավ Հանրապետական եռակողմ հանձնաժողովի անդրանիկ նիստը
       Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիան արձագանքելով Արհմիությունների միջազգային կոնֆեդերացիայի նախաձեռնությանը, արդեն 2-րդ տարին է ինչ հանրապետությունում հոկտեմբերի 7-ը...
       «Օգոստոսի 23, ազգային դաշինք» իրավապաշտպան կազմակերպությունը, «Զորավիգը» — «Վերնատունը» սեպտեմբերի 27-ին Գյումրիում ...
      2009թ սեպտեմբերի 24 - ին ՀԱՄԿ -ի նախագահ Էդուարդ Թումասյանը ընդունեց Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի Հարավային Կովկասի կոորդինացիոն գրասենյակի տնօրեն Մատիաս Ջուբելիուսին...
      1990 թվականի օգոստոսի 23-ին Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհուրդն` արտահայտելով Հայաստանի ժողովրդի միասնական կամքը...
      Հանձինս արհմիությունների` գործատուները չեն տեսնում լուրջ ուժի
      Իսկ ՀԱՄԿ նախագահի կարծիքով` իրենք լուրջ ներուժ ունեն - «Արարատ» ամսագիր...

       Արհմիութենական գործիչների կարծիքով, Հայաստանում ոչ բարքերը, ոչ օրենքը, ոչ էլ կառավարությունը չեն նպաստում արհմիությունների ակտիվացմանը...
      Առաջին արհեստակցական միությունները ստեղծվել են 19-րդ դարում`որպես աշխատավորների շահերը պաշտպանող կազմակերպություններ...            «Ð³ÝáõÝ ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ßïå³Ýí³ÍáõÃ۳ݻ - вڲêî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ» ûñ³ÃեñÃ:

           ä³ÛٳݳգÇñÁ ÏÝå³ëïÇ ³ß˳ï³ßáõϳÛÇ ½³ñգ³óÙ³ÝÁ

            úñեñ ³é³ç ÐÐ í³ñã³åեïÇ, ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ ÏáÝýե¹եñ³ódzÛÇ áõ г۳ëï³ÝÇ ³ñ¹ÛáõݳբեñáÕÝեñÇ ¨ գáñͳñ³ñÝեñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý Ý³Ë³գ³ÑÝեñÇ ÙÇç¨ ëïáñ³գñíեó ѳÝñ³åեï³Ï³Ý ÏáÉեÏïÇí å³ÛٳݳգÇñ, áñáí ëÏǽբ ¿ ¹ñíեÉáõ ³ß˳ï³ÝùÇ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ßïå³Ýí³ÍáõÃÛ³Ý áÉáñïáõ٠ѳٳïեÕ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³ÝÝ áõ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ…

                                                               2 Ù³ÛÇëÇ 2009Ã. ÃÇí N 82(4673)                                

 

 

              вØÎ-Ç Ý³Ë³գ³Ñ ¾. ÂáõÙ³ëÛ³ÝÇ Ñ³ñó³½ñáõÛóÁ «²Ûë å³ÛٳݳգÇñÝ ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ Ñ³Ù³ñ բ³í³Ï³ÝÇÝ  ϳñ¨áñ ¿», «ö²Î²ԳÆÌ» ûñ³ÃեñÃ

          - ²Ûëûñ Ù³ÛÇëÇ 1-Ý ¿` ²ß˳ï³íáñÝեñÇ ÙÇç³½գ³ÛÇÝ ûñÁ: гÛÏ³Ï³Ý ûñ³óáõÛóáõÙ ³ÛÝ ÝßíáõÙ ¿ Çբñ¨ ²ß˳ï³ÝùÇ ûñ, ë³Ï³ÛÝ, ϳñÍáõÙ եÙ, ³Ýí³Ý íñ³ áñ¨¿ ÙեÏÁ Éáõñç áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ãÇ ¹³ñÓÝáõÙ:

             î³ñÇÝեñ ³é³ç Ù³ñ¹ÇÏ ëñï³ïñá÷ ëå³ëáõÙ ¿ÇÝ ³Ûë ûñí³Ý, áñåեë½Ç, ݳË, Ù³ëݳÏóեÝ ïáÝ³Ï³Ý ßùեñÃÇÝ, ³ÛÝáõÑեï¨ ÙեÏÝեÝ ù³Õ³ùÇó ¹áõñë` ³Ûëåեë Ïáãí³Í  «Ù³ÛáíϳÛÇ»…

                                                                           1 Ù³ÛÇëÇ 2009Ã. N 82

 

 

           Ð²ØÎ-Ç Ý³Ë³գ³ÑÇ ïեճϳɠ ´. ʳñ³ïÛ³ÝÇ ¨ ²ß˳ï³ÝùÇ åեï³Ï³Ý ïեëãáõÃÛ³Ý åեïÇ ïեճϳɠ Գ. سÉ˳ëÛ³ÝÇ   Ù³ÙáõÉÇ ³ëáõÉÇëÁ - سÙáõÉÇ «àôð´²Â» ³ÏáõÙբ áõÙ:

           سÙáõÉÇ ³ëáõÉÇëÁ ÝíÇñí³Í ¿ñ سÛÇëÇ 1-ÇÝ` ²ß˳ï³ÝùÇ ûñí³Ý:

                                                                                                                 1 Ù³ÛÇëÇ 2009Ã

 

                Ð²ØÎ-Ç Ý³Ë³գ³Ñ  ¾. ÂáõÙ³ëÛ³ÝÇ Ù³ÙáõÉÇ ³ëáõÉÇëÁ - سÙáõÉÇ «îºê²Îºî»  ³ÏáõÙբáõÙ:

            -   ²ß˳ï³íáñáõÃÛ³ÝÁ سÛÇëÇ 1-Ç ³éÇÃáí ßÝáñѳíáñեÉáõó Ñեïá вØÎ-Ç Ý³Ë³գ³ÑÁ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³í ݳËûñեÇÝ ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý, вØÎ-Ç,  ÐÐ ³ñ¹ÛáõݳբեñáÕÝեñÇ ¨ գáñͳñ³ñÝեñÇ ÙÇáõÃ۳ݠ Ñեï ÏÝùí³Í ѳÝñ³åեï³Ï³Ý ÏáÉեÏïÇí å³ÛٳݳգñÇÝ: ²ÛÝáõÑեï¨ å³ï³ë˳Ýեó ßáõñç 25 ¼ÈØ-ÝեñÇ Ýեñϳ۳óáõóÇãÝեñÇ Ñ³ñóեñÇÝ:

                                                                                                                 1 Ù³ÛÇëÇ 2009Ã.
1 մայիսի 2009թ. N82

 

           

           Ð²ØÎ-Ç Ý³Ë³գ³ÑÇ ïեճϳɠ ´. ʳñ³ïÛ³ÝÇ ¨ ²ß˳ï³ÝùÇ åեï³Ï³Ý ïեëãáõÃÛ³Ý åեïÇ ïեճϳɠ Գ. سÉ˳ëÛ³ÝÇ   Ù³ÙáõÉÇ ³ëáõÉÇëÁ - سÙáõÉÇ «àôð´²Â» ³ÏáõÙբ áõÙ:

           سÙáõÉÇ ³ëáõÉÇëÁ ÝíÇñí³Í ¿ñ سÛÇëÇ 1-ÇÝ` ²ß˳ï³ÝùÇ ûñí³Ý:

                                                                                                                 1 Ù³ÛÇëÇ 2009Ã

 

                вØÎ-Ç Ý³Ë³գ³Ñ  ¾. ÂáõÙ³ëÛ³ÝÇ Ù³ÙáõÉÇ ³ëáõÉÇëÁ - سÙáõÉÇ «îºê²Îºî»  ³ÏáõÙբáõÙ:

            -   ²ß˳ï³íáñáõÃÛ³ÝÁ سÛÇëÇ 1-Ç ³éÇÃáí ßÝáñѳíáñեÉáõó Ñեïá вØÎ-Ç Ý³Ë³գ³ÑÁ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³í ݳËûñեÇÝ ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý, вØÎ-Ç,  ÐÐ ³ñ¹ÛáõݳբեñáÕÝեñÇ ¨ գáñͳñ³ñÝեñÇ ÙÇáõÃ۳ݠ Ñեï ÏÝùí³Í ѳÝñ³åեï³Ï³Ý ÏáÉեÏïÇí å³ÛٳݳգñÇÝ: ²ÛÝáõÑեï¨ å³ï³ë˳Ýեó ßáõñç 25 ¼ÈØ-ÝեñÇ Ýեñϳ۳óáõóÇãÝեñÇ Ñ³ñóեñÇÝ:

                                                                                                                 1 Ù³ÛÇëÇ 2009Ã.

 

                                           г۳ëï³ÝÇ ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ

                                        ÏáÝýե¹եñ³ódzÛÇ   ݳ˳գ³ÑáõÃÛ³Ý

                                                 ßÝáñѳíáñ³Ï³Ý  áõÕեñÓÁ

                                         ²ß˳ï³ÝùÇ ûñí³ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùբ

             гñգեÉÇ  ³ß˳ï³íáñÝեñ

             г۳ëï³ÝÇ ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ  ÏáÝýե¹եñ³ódzÛÇ Ý³Ë³գ³ÑáõÃÛáõÝÁ ßÝáñѳíáñáõÙ ¿ Óե½  Ù³ÛÇëÇ  1 - Ç ²ß˳ï³ÝùÇ ûñí³ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùբ:

              سÛÇëÇ 1-Á  Ùեñ ѳÝñ³åեïáõÃÛáõÝáõÙ ³í³Ý¹³բ³ñ  ÝßíáõÙ ¿ áñåեë ³ß˳ï³íáñÝեñÇ ïáÝ: ²Ûë ïáÝÁ Ýñ³ÝóÝ ¿, áíùեñ ÇñեÝó ³ÙեÝûñÛ³ ùñïݳç³Ý ³ß˳ï³Ýùáí  Ýå³ëïáõÙ եÝ  Ùեñ եñÏñÇ ³é³çÁÝóóÇÝ:

              Գ³ÕïÝÇù ã¿, áñ  ѳٳß˳ñѳÛÇÝ  ýÇݳÝë³Ï³Ý ïÝïեë³Ï³Ý ×գݳųÙÁ  ËÇëï բ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹եóáõÃÛáõÝ ¿ áõÝեóեÉ ³ß˳ï³ÝùÇ ßáõϳÛÇ բ³ñեɳíÙ³Ý, Ýáñ ³ß˳ï³ïեÕեñÇ  ëïեÕÍÙ³Ý, ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ñ³բեñáõÃÛáõÝÝեñÇ Ï³ñգ³íáñÙ³Ý ¨ ³ß˳ï³ÝùÇ í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý íñ³, ÇÝãÁ ѳÝñ³åեïáõÃÛáõÝáõÙ ëïեÕÍեÉ ¿ ëáóÇ³É³Ï³Ý բ³ñ¹ Çñ³íÇ׳Ï: ²Ûëûñ,  ³é³íեÉ ù³Ý եñբ¨¿, ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇó å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿  ÙdzëÝáõÃÛáõÝ ¨ áõÅեñÇ Ñ³Ù³ËÙբí³ÍáõÃÛáõÝ ³ß˳ï³íáñÝեñÇ ¨ ³ñÑÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝեñÇ  ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝեñÇ áõ ß³ÑեñÇ  å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý գáñÍÁÝóóáõÙ:

                 ²ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ ÏáÝýե¹եñ³ódzÛÇ գáñÍáõÝեáõÃÛ³Ý Ùեç ëÏëíեÉ ¿ Ýáñ ÷áõÉ: úñեñ ³é³ç ÏÝùíեó ѳÝñ³åեï³Ï³Ý ÏáÉեÏïÇí å³ÛٳݳգÇñÁ, áñÁ ÏÝå³ëïÇ  ëáóÇ³É - ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ñ³բեñáõÃÛáõÝÝեñÇ Ï³ÛáõÝ ½³ñգ³óÙ³ÝÁ` áõÕÕí³Í եñÏñáõÙ ½բ³Õí³ÍáõÃ۳ݠ ³ñ¹Ûáõݳíեï ³å³ÑáíÙ³ÝÁ, ³ñųݳå³ïÇí ³ß˳ï³ÝùÇ Ëñ³ËáõëÙ³ÝÁ, ëáóÇ³É³Ï³Ý գáñÍÁÝÏեñáõÃÛ³Ý ¨ ѳÙեñ³ßËáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³ÝÝ áõ ½³ñգ³óÙ³ÝÁ:

                  ØեÏ ³Ýգ³Ù ¨ë ßÝáñѳíáñեÉáí  Ù³ÛÇëÇÙեÏÛ³Ý ïáÝÇ  ³éÃÇí` Ù³ÕÃáõÙ եÝù  Ë³Õ³Õ ¨ ëïեÕͳգáñÍ ³ß˳ï³Ýù ѳÝáõÝ Ùեñ եñÏñÇ բ³ñûñáõÃÛ³Ý:

 Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ

ÏáÝýե¹եñ³ódzÛÇ

ݳ˳գ³ÑáõÃÛáõÝ

 

 

         ²åñÇÉÇ 29-30-Á ²ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ ÙÇç³½գ³ÛÇÝ ÏáÝýե¹եñ³ódzÛÇ ù³ñïáõÕ³ñáõÃÛ³Ý ³é³ùեÉáõÃÛáõÝÁ г۳ëï³ÝÇ Ñ³Ýñ³åեïáõÃÛáõÝ, áñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ ͳÝáÃ³Ý³É ¨ գݳѳïեÉ ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ Çñ³íÇ׳ÏÁ եñÏñáõÙ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÝեñùÇÝ ¨ ³ñï³ùÇÝ Ù³ñï³Ññ³íեñÝեñÁ, áñÇ Ñեï բ³ËíáõÙ ¿ вØÎ-Á, áõÝեÝ³É ³íեÉÇ É³í å³ïÏեñ³óáõ٠ϳ½Ù³ÏեñåáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ²ØÎ-ÇÝ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÝեñÇ ïեë³ÝÏÛáõÝÇó ¨ Ñ³ÛïݳբեñեÉ Ð²ØÎ-Ç ½³ñգ³óÙ³Ý Ñեï³գ³ áõÕÇÝեñÁ  ²ØÎ-ÇÝ ³Ý¹³Ù³ÏóեÉáõ ѳٳñ: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí ¿É Ï³½Ù³Ïեñåíեó ѳݹÇåáõÙÝեñ вØÎ-Ç Ý³Ë³գ³ÑáõÃÛ³Ý, ÙÇ ß³ñù ÖÐØ-Ç ¨ ³ñÑÙÇáõÃեÝ³Ï³Ý Ï³½Ù³ÏեñåáõÃÛáõÝÝեñÇ Ñեï:

 

          Ø³ÛÇëÇ 1-Ç Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùբ  вØÎ-Ç Ý³Ë³գ³ÑáõÃÛáõÝÁ áõÕեñÓáí ßÝáñѳíáñեó  ѳÝñ³åեïáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³íáñáõÃÛ³ÝÁ ²ß˳ï³ÝùÇ ûñí³ ³éÇÃáí, áñÁ ïå³գñíեÉ ¿ «Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³åեïáõÃÛáõÝ», «²½գ», "Նովոյե Վրեմյա" ÃեñÃեñáõÙ:

 

           «ÎáÉեÏïÇí å³ÛٳݳգÇñ` Ç ß³Ñ ³ß˳ï³íáñÝեñÇ å³ßïå³ÝáõÃ۳ݻ- «Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ» ûñ³ÃեñÃ

 -   γé³í³ñáõÃÛáõÝáõÙ եñեÏ ÐÐ í³ñã³åեï  îÇգñ³Ý ê³ñգëÛ³ÝÁ,  ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ ÏáÝýե¹եñ³ódzÛÇ Ý³Ë³գ³Ñ ¾¹áõ³ñ¹ ÂáõÙ³ëÛ³ÝÁ ¨ г۳ëï³ÝÇ ³ñ¹ÛáõݳբեñáÕÝեñÇ, գáñͳñ³ñÝեñÇ (գáñͳïáõÝեñÇ) ÙÇáõÃÛ³Ý Ý³Ë³գ³Ñ ²ñëեÝ Ô³½³ñÛ³ÝÁ ëïáñ³գñեóÇÝ Ñ³Ýñ³åեï³Ï³Ý ÏáÉեÏïÇí å³ÛٳݳգÇñ:
  Այն սահմանում է սոցիալ - աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման լրացուցիչ երաշխիքներ — դրանց իրականացմանն ուղղված սոցիալական գործընկերների համատեղ գործողությունները:   Այս պայմանա•իրը երկար սպասված էր,- այսպես գնահատեց վարչապետը: Նրա խոսքերով, այս սպասված լինելը եր—ում ե հատկապես հիմա` համաշխարհային ֆինանսական — տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունների ներքո, երբ ամբողջ աշխարհում թիվ մեկ խնդիրը դառնում է գործազրկության սպառնալիքը:
  «Բնականաբար, տնտեսական անկման պարագայում սոցիալական լարվածությունն է ավելի խորանում — բնականաբար, այդ պայմաններում — այդ միջավայրում պայմանագիրը դառնում է ավելի կար—որ»:

                                                                 28 ³åñÇÉÇ 2009Ã., ÃÇí N78,

 

   

  ²åñÇÉÇ 27-ÇÝ  ÐРϳé³í³ñáõÃÛáõÝÁ, г۳ëï³ÝÇ ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ ÏáÝýե¹եñ³óÇ³Ý ¨ г۳ëï³ÝÇ  գáñͳïáõÝեñÇ Ñ³Ýñ³åեï³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÁ ëïáñ³գñեóÇÝ  гÝñ³åեï³Ï³Ý  ÏáÉեÏïÇí å³ÛٳݳգÇñ, áñáí ë³ÑÙ³ÝíáõÙ եÝ  ëáóÇ³É - ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ñ³բեñáõÃÛáõÝÝեñÇ  ϳñգ³íáñÙ³Ý Éñ³óáõóÇã եñ³ßËÇùÝեñ ¨ ÏáÕÙեñÇ Ñ³Ù³ïեÕ գáñÍáÕáõÃÛáõÝÝեñÁ  ¹ñ³Ýó Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:


вÜð²äºî²Î²Ü  ÎàȺÎîÆì ä²ÚزܲԳÆð

                                                

            г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³åեïáõÃÛ³Ý Î³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ, г۳ëï³ÝÇ ²ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ ÏáÝýե¹եñ³óÇ³Ý ¨ г۳ëï³ÝÇ գáñͳïáõÝեñÇ Ñ³Ýñ³åեï³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÁ (³ÛëáõÑեïª ÎáÕÙեñ), ѳٳӳÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³åեïáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñեÝëգñùÇ, ÏÝùáõÙ եÝ Ð³Ýñ³åեï³Ï³Ý ÏáÉեÏïÇí å³ÛٳݳգÇñÁ (³ÛëáõÑեïª ä³ÛٳݳգÇñ), áñáí ë³ÑÙ³ÝíáõÙ եÝ ëáódzÉ-³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ñ³բեñáõÃÛáõÝÝեñÇ Ï³ñգ³íáñÙ³Ý Éñ³óáõóÇã եñ³ßËÇùÝեñ ¨ ÎáÕÙեñÇ Ñ³Ù³ïեÕ գáñÍáÕáõÃÛáõÝÝեñÁ ¹ñ³Ýó Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:  ÎáÕÙեñÁ ëáóÇ³É³Ï³Ý գáñÍÁÝÏեñáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝեñáõÙ ³å³ÑáíáõÙ եÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³åեïáõÃ۳ݠ  ëáódzÉ-³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ñ³բեñáõÃÛáõÝÝեñÇ Ï³ÛáõÝ ½³ñգ³óáõÙÁ, áñÁ åեïù ¿ áõÕեÏóíÇ ½բ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ բ³ñÓñ³óÙ³Ùբ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³Ùեñ³ßËáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åݹٳÙբ:

ÎáÕÙեñÁ ѳٳӳÛÝíáõÙ եÝ, áñ ëáóÇ³É³Ï³Ý գáñÍÁÝÏեñáõÃÛáõÝÁ ß³ÑեñÇ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéÙ³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³Ùեñ³ßËáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ¨ ËݹÇñÝեñÇ ÉáõÍÙ³Ý ³ñ¹Ûáõݳíեï եճݳÏÝեñÇ áñáßٳݠ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ ¿:

ÎáÕÙեñÁ ѳٳӳÛÝíáõÙ եÝ ëáóÇ³É³Ï³Ý գáñÍÁÝÏեñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝեñÇ ¨ ³é³çݳÑեñà ËݹÇñÝեñÇ, ÇÝãåեë ݳ¨ ¹ñ³Ýó ÉáõÍÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝեñÇ ßáõñç, áñáÝù ³Ùñ³գñíáõÙ եÝ ëáõÛÝ ä³ÛٳݳգñáõÙ:

ÎáÕÙեñÁ ѳٳӳÛÝíáõÙ եÝ` ëáódzÉ-³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Éñ³óáõóÇã եñ³ßËÇùÝեñÇ Çñ³óÙ³Ý Ï³éáõó³Ï³ñգեñÁ ë³ÑÙ³ÝեÉÇë ѳßíÇ ³éÝեÉ ²ß˳ï³ÝùÇ ÙÇç³½գ³ÛÇÝ Ï³½Ù³ÏեñåáõÃÛ³Ý ÎáÝíեÝódzÝեñáí ¨ ºíñáå³Ï³Ý íեñ³Ý³Ûí³Í ëáóÇ³É³Ï³Ý Ë³ñïdzÛáí ³Ùñ³գñí³Í Ýå³ï³ÏÝեñÁ:

           ÎáÕÙեñÁ å³ÛٳݳíáñíáõÙ եÝ, áñ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñեÝë¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ÝáñÙեñ å³ñáõݳÏáÕ, գáñͳïáõÝեñÇ ¨ ³ß˳ïáÕÝեñÇ` ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝեñÇ ¨ ß³ÑեñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³éáõÙáí ¿³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝեóáÕ ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý ³ÏïեñÇ Ý³Ë³գÍեñÁ Ýեñϳ۳óíáõÙ եÝ Ð³Ýñ³åեï³Ï³Ý եé³ÏáÕÙ   ѳÝÓݳÅáÕáíÇ (³ÛëáõÑեïª Ð³ÝÓݳÅáÕáí) ϳñÍÇùÇ` ÙÇÝ㨠ѳٳå³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó ¹ñ³Ýó ÁݹáõÝáõÙÁ:

ÎáÕÙեñÁ Ïûųݹ³ÏեÝ  ³ß˳ï³ÝùÇ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ Ï³ÛáõÝ ½³ñգ³óÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ ¹ñ³ ÙÇçáó³éáõÙÝեñÇ Íñ³գñÇ Ùß³ÏÙ³ÝÁ ¨ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ:

ÎáÕÙեñÁ, ëáóÇ³É³Ï³Ý գáñÍÁÝÏեñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ½³ñգ³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí, ÏÝå³ëïեÝ գáñͳïáõÝեñÇ ×ÛáõÕ³ÛÇÝ ¨ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÙdzíáñáõÙÝեñÇ ¨ ϳ½Ù³ÏեñåáõÃÛáõÝÝեñáõÙ ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ Ï³Û³óÙ³ÝÁ:

 

I.  ²ß˳ï³ÝùÇ ³Ýíï³ÝգáõÃÛáõÝ ¨ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÙ 

 

²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ գáñÍáõÝեáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ ³ß˳ïáÕÝեñÇ ³Ýíï³ÝգáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ¨ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ÏáÕÙեñÁ å³ñï³íáñíáõÙ եÝ. 

1.1.                      ³ß˳ïáÕÝեñÇ ³Ýíï³ÝգáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ¨ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý գáñÍÁÝóóÝեñáõÙ ³ñÑÙÇáõÃÛ³Ý ¹եñÇ, ÇÝãåեë ݳ¨ գáñͳïáõÝեñÇ ïÝïեë³Ï³Ý ߳ѳգñգéí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ý բ³ñÓñ³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí, Ùß³ÏեÉ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝեñ` г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³åեïáõÃÛ³Ý ûñեÝë¹ñáõÃÛ³Ý Ùեç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝեñ ϳï³ñեÉáõ íեñ³բեñÛ³É,

1.2.                      ³ç³ÏóեÉ ³ß˳ï³ÝùÇ ³éáÕç ¨ ³Ýíï³Ýգ å³ÛÙ³ÝÝեñÁ ë³ÑÙ³ÝáÕ ÝáñÙեñÇ, ÝáñÙ³ïÇíÝեñÇ ¨ ϳÝáÝÝեñÇ Ùß³ÏÙ³ÝÁ ¨  ³å³ÑáíեÉ ¹ñ³Ýó Ýեñ¹ñáõÙÁ,

1.3.                      ³ç³ÏóեÉ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝեñÇ ÙáÝÇïáñÇÝգÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ѳٳϳñգեñÇ Ýեñ¹ñÙ³ÝÁ ¨ ³å³ÑáíեÉ ¹ñ³Ýó ³ñ¹Ûáõݳíեï ߳ѳգáñÍáõÙÁ,

1.4.                      Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñÇ ùÝݳñÏեÉ ³ß˳ï³ÝùÇ ³éáÕç ¨ ³Ýíï³Ýգ å³ÛÙ³ÝÝեñÇ ÝáñÙեñÇ, ÝáñÙ³ïÇíÝեñÇ ¨ ϳÝáÝÝեñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ¨ íեñ³ÑëÏÙ³Ý ÁÝóóùÁ ¨ Ýեñϳ۳óÝեÉ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³é³ç³ñÏÝեñ,

1.5.                      ³ç³ÏóեÉ ÑÇÙݳñÏÝեñÇÝ ¨ ϳ½Ù³ÏեñåáõÃÛáõÝÝեñÇÝ` ëïեÕÍեÉáõ  ³ß˳ïáÕÝեñÇ  ³éáÕçáõÃÛ³Ý ¨ ³Ýíï³ÝգáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³ñóեñáí ½բ³ÕíáÕ ëïáñ³բ³Å³ÝáõÙÝեñ ¨  ѳÝÓݳÅáÕáíÝեñ:

 

II.  ²ß˳ï³Ýù, ³ß˳ï³í³ñÓ ¨ բݳÏãáõÃÛ³Ý ÏեÝë³Ù³Ï³ñ¹³Ï

 

      ²ñųݳå³ïÇí ³ß˳ï³ÝùÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ÏáÕÙեñÁ å³ñï³íáñíáõÙ եÝ.

2.1.         ³ç³ÏóեÉ ³ß˳ïáÕÝեñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý բ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ` ³ß˳ï³ßáõϳÛÇ å³Ñ³ÝçÝեñÇÝ ¨ ïÝïեëáõÃÛ³Ý Ï³ÛáõÝ ½³ñգ³óÙ³ÝÁ ѳٳå³ï³ë˳Ý,

2.2.         ѳí³ë³ñ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ ³ß˳ïáÕÝեñÇ ß³ÑեñÇ ³ñ¹Ûáõݳíեï å³ßïå³ÝáõÃ۳ݠ  Ýå³ï³Ïáí` ³ç³ÏóեÉ ³ÝûñÇݳϳݠ ³ß˳ï³ÝùÇ  Ïñ׳ïÙ³ÝÁ,

2.3. ³ç³ÏóեÉ  ÏáÉեÏïÇí å³ÛٳݳգñեñÇ ÏÝùٳݠ åñ³ÏïÇϳÛÇ Ýեñ¹ñÙ³ÝÁ,

2.4. ³ç³ÏóեÉ ³Ýѳï³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ íե×եñÇ ³ñï³¹³ï³ñ³Ý³Ï³Ý ÉáõÍÙ³Ý

            ѳٳϳñգÇ Ýեñ¹ñÙ³ÝÁ,

2.5.Ýå³ëïեÉ ÙÇç³½գ³ÛÇÝ ëϽբáõÝùÝեñÇÝ ¨ ã³÷³ÝÇßÝեñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ݠ    Ýí³½³գáõÛÝ ³ß˳ï³í³ñÓÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³ÝÁ,

2.6.³ç³ÏóեÉ Çñ³Ï³Ý ³ß˳ï³í³ñÓÇ գÝáÕáõݳÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝեóÙ³ÝÁ,

            ³ñųݳå³ïÇí ³ß˳ï³ÝùÇ ÙÇç³½գ³ÛÝáñեÝ ÁݹáõÝí³Í ã³÷³ÝÇßÝեñÇÝ,

2.7.³ç³ÏóեÉ ³ß˳ï³ÝùÇ í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ¨ ³ñ¹Ûáõݳíեï ѳٳϳñգեñÇ Ùß³ÏÙ³ÝÁ ¨ ³å³ÑáíեÉ ¹ñ³Ýó Ýեñ¹ñáõÙÁ,

2.8.³ç³ÏóեÉ ³ß˳ï³ÝùÇ ¨ ³ß˳ï³í³ñÓÇ áÉáñïáõÙ գեݹեñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ,

2.9.³ç³ÏóեÉ գáñͳïáõÇ ³Ýí׳ñáõݳÏáõÃÛ³Ý ¹եåùáõÙ ³ß˳ï³ÝùÇ í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ùե˳ÝǽÙÝեñÇ Ùß³ÏÙ³ÝÁ ¨ Ýեñ¹ñÙ³ÝÁ,

2.10.Ýեñϳ۳óÝեÉ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝեñ` ÐÐ ï³ñ³ÍùáõÙ  ÏեÝë³³å³ÑáíÙ³Ý Ýí³½³գáõÛÝ    բÛáõçեÇ Ï³½ÙÁ ¨ ϳéáõóí³ÍùÁ ë³ÑÙ³ÝեÉáõ íեñ³բեñÛ³É:    

 

III. ²ß˳ï³ßáõϳ ¨ ½բ³Õí³ÍáõÃÛáõÝ

                                                                             

´Ý³ÏãáõÃÛ³Ý ½բ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ËóÝÙ³Ý, ³ß˳ï³ßáõϳÛÇ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý, ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ éեëáõñëÝեñÇ ½³ñգ³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí` ÎáÕÙեñÁ å³ñï³íáñíáõÙ եÝ ³ç³ÏóեÉ.

3.1. ³ß˳ï³ßáõϳÛÇ ½³ñգ³óÙ³Ý íÇ׳ÏÇ áõ ¹ÇݳÙÇϳÛÇ íեñ³բեñÛ³É ³ÙբáÕç³Ï³Ý, ×ßգñÇï ïեÕեϳïí³Ï³Ý ѳٳϳñգÇ Ýեñ¹ñÙ³Ý ¨ Ñեï³գ³ ½³ñգ³óÙ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ,

3.2.ÇÝùݳ½բ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ËóÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ բ³í³ñ³ñ å³ÛÙ³ÝÝեñÇ ³å³ÑáíÙ³ÝÁ,

3.3.áñ³Ï³íáñÙ³Ý ³½գ³ÛÇÝ ßñç³Ý³ÏÇ Ùß³ÏÙ³ÝÁ ¨  Ýեñ¹ñÙ³ÝÁ,

3.4.³ß˳ï³ßáõϳÛÇ ¨ ïÝïեëáõÃÛ³Ý Ï³ÛáõÝ ½³ñգ³óÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝեñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáÕ ³ß˳ïáõÅÇ ³é³ç³ñÏÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ,

3.5.եñÇï³ë³ñ¹ÝեñÇ, ϳݳÝó, գÛáõÕ³Ï³Ý ßñç³ÝÝեñáõÙ բݳÏãáõÃÛ³Ý ¨ ³ß˳ï³ßáõϳÛáõÙ ³ÝÙñóáõÝ³Ï ³ÝÓ³Ýó ³ñ¹Ûáõݳíեï ½բ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ËóÝÙ³ÝÁ,

3.6.Ù³ëݳգÇï³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßٳݠ ³ñ¹Ûáõݳíեï ѳٳϳñգÇ Ýեñ¹ñÙ³ÝÁ ¨ ½³ñգ³óÙ³ÝÁ,

3.7.Ù³ëݳգÇï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ գáñͳïáõÝեñÇ ¨ ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ Ýեñգñ³íí³ÍáõÃÛ³Ý ÁݹɳÛÝÙ³ÝÁ ¨ ³ß˳ï³í³ÛñáõÙ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ åñ³ÏïÇϳÛÇ Ï³½Ù³ÏեñåÙ³ÝÁ,

3.8.½բ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ï³ñեÏ³Ý Íñ³գñեñÇ Ùß³ÏÙ³ÝÁ ¨ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ,

3.9.³ß˳ï³ÝùÇ ïեÕ³íáñÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝեñ Ù³ïáõóáÕ áã åեï³Ï³Ý ϳ½Ù³ÏեñåáõÃÛáõÝÝեñÇ ³ñ¹Ûáõݳíեï ¨ ó÷³ÝóÇÏ գáñÍáõÝեáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Åեßï å³ÛÙ³ÝÝեñÇ ëïեÕÍÙ³ÝÁ,

3.10.ÝեñùÇÝ ¨ ³ñï³ùÇÝ  ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ÙÇգñ³ódzÛÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ¨ ÙÇգñ³Ýï ³ß˳ïáÕÝեñÇ ß³ÑեñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹Ûáõݳíեï Ùե˳ÝǽÙÝեñÇ Ùß³ÏÙ³ÝÁ ¨ Ýեñ¹ñÙ³ÝÁ: 

 

 

 

IV.  êáóÇ³É³Ï³Ý ³å³Ñáí³գñáõÃÛáõÝ, ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ

 

            ì³ñÓáõ ³ß˳ïáÕÝեñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ßïå³Ýí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ բ³ñÓñ³óÝեÉáõ Ýå³ï³Ïáí ÎáÕÙեñÁ ëï³ÝÓÝáõÙ եÝ Ñեï¨Û³É å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝեñÁ.

4.1.ѳßíÇ ³éÝեÉáí ÏáÕÙեñÇ ß³ÑեñÁ` ÙÇçáóÝեñ ÓեéݳñÏեÉ å³ñï³¹Çñ ¨ ϳٳíáñ ÏեÝë³Ãá߳ϳÛÇÝ ³å³Ñáí³գñáõÃ۳ݠ ѳٳϳñգÇ Ýեñ¹ñÙ³Ý ¨ ½³ñգ³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùբ` Ýå³ï³Ï áõÝեݳÉáí ³å³ÑáíեÉ Ïáñóñ³Í եϳÙïÇ ÷áËѳïáõóÙ³Ý Ñݳñ³íáñÇÝë բ³ñÓñ ٳϳñ¹³Ï ¨ ÏÇñ³éեÉáí ϳٳíáñ ÏեÝë³Ãá߳ϳÛÇÝ ³å³Ñáí³գñáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëݳÏóեÉÁ ËóÝեÉáõ ϳéáõó³Ï³ñգեñ գáñͳïáõÝեñÇ ¨ í³ñÓáõ ³ß˳ïáÕÝեñÇ Ñ³Ù³ñ,

4.2.ÙÇçáóÝեñ ÓեéݳñÏեÉ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝáõÙ ¹Åբ³Ëï ¹եåùեñÇó ¨ Ù³ëݳգÇï³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝեñÇó å³ñï³¹Çñ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³Ñáí³գñáõÃÛ³Ý ³ñ¹Ûáõݳíեï ѳٳϳñգ Ýեñ¹ÝեÉáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùբ` Ýå³ï³Ï áõÝեݳÉáí ³å³ÑáíեÉ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝáõÙ ¹Åբ³Ëï ¹եåùեñÇ ¨ Ù³ëݳգÇï³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝեñÇ Ñե勉Ýùáí ïáõÅ³Í ³ÝÓ³Ýó ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ßïå³Ýí³ÍáõÃÛáõÝÁ.

 

V. гÝÓݳÅáÕáíÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ï³ñգÁ

 

5.1.гÝñ³åեï³Ï³Ý ٳϳñ¹³ÏáõÙ ÏáÉեÏïÇí բ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝեñÇ í³ñÙ³Ý, å³Ûٳݳգñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝեñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý, ä³ÛٳݳգñÇ ÏÇñ³ñÏáõÙÝ ³å³ÑáíեÉáõ Ýå³ï³Ïáí գáñÍáÕáõÃÛáõÝÝեñÇ Íñ³գñÇ Ùß³ÏÙ³Ý, ä³ÛٳݳգñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝóóùáõ٠ͳգ³Í ËݹÇñÝեñÇ ùÝݳñÏÙ³Ý ¨ ÎáÕÙեñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³é³ç³ñÏÝեñÇ Ýեñϳ۳óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí, ä³ÛٳݳգÇñÝ áõÅÇ Ùեç ÙïÝեÉáõó Ñեïá 20 ûñÛ³ ųÙÏեïáõÙ ÎáÕÙեñÁ Ó¨³íáñáõÙ եÝ Ð³ÝÓݳÅáÕáí:

5.2.гÝÓݳÅáÕáíÁ ϳ½ÙíáõÙ ¿ г۳uï³ÝÇ Ð³Ýñ³åեïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý, г۳ëï³ÝÇ ²ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ ÏáÝýե¹եñ³ódzÛÇ ¨ г۳ëï³ÝÇ գáñͳïáõÝեñÇ Ñ³Ýñ³åեï³Ï³Ý ÙÇáõÃ۳ݠ Ýեñϳ۳óáõóÇãÝեñÇó:

5.3.ÎáÕÙեñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ гÝÓݳÅáÕáíáõÙ åեïù ¿ áõÝեݳ ѳí³ë³ñ Ãí³ù³Ý³Ïáí` 5-³Ï³Ý ³Ý¹³Ù:

5.4.гÝÓݳÅáÕáíáõÙ ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý Ýեñϳ۳óáõóÇãÝեñÇ Ý߳ݳÏáõÙÁ ¨ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ϳï³ñáõÙ ¿ ÐР ϳé³í³ñáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ ÏáÝýե¹եñ³ódzÛÇ ¨ г۳ëï³ÝÇ գáñͳïáõÝեñÇ Ñ³Ýñ³åեï³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý Ýեñϳ۳óáõóÇãÝեñÇÝÁ` ѳٳå³ï³ë˳ݳբ³ñ Ýßí³Í ϳ½Ù³ÏեñåáõÃÛáõÝÝեñÁ:

5.5.гÝÓݳÅáÕáíÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³Ý¹³Ù áõÝÇ ÙեÏ Ó³ÛÝÇ Çñ³íáõÝù:

5.6.гÝÓݳÅáÕáíÁ գáñÍáõÙ ¿ гÝñ³åեï³Ï³Ý ÏáÉեÏïÇí å³ÛٳݳգñÇ գáñÍáÕáõÃÛ³Ý áÕç ųٳݳϳѳïí³ÍáõÙ:

5.7.гÝÓݳÅáÕáíÁ 10 ûñÛ³ ųÙÏեïáõÙ Ùß³ÏáõÙ ¨ ѳëï³ïáõÙ ¿ «Ð³Ýñ³åեï³Ï³Ý եé³ÏáÕ٠ѳÝÓݳÅáÕáíÇ ³ß˳ï³ÝùÇ Ï³½Ù³ÏեñåÙ³Ý ¨ գáñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏեïÁ ë³ÑÙ³ÝեÉáõ Ù³ëÇÝ» ϳñգÁ:

 

VI . ä³ÛٳݳգñÇ ÏÇñ³ñÏÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ, ϳï³ñÙ³Ý ÝϳïÙ³Ùբ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ  ¨ ïեÕեϳïíáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ

 

6.1.                      ä³ÛٳݳգÇñÝ áõÅÇ Ùեç ÙïÝեÉáõó Ñեïá եñϳÙëÛ³ ųÙÏեïáõÙ, ÎáÕÙեñÁ ѳëï³ïáõÙ եÝ Ð³ÝÓݳÅáÕáíÇ Ó¨³íáñÙ³Ý å³ÑÇó Ñեïá áã áõß, ù³Ý ÙեϳÙëÛ³ ųÙÏեïáõ٠гÝÓݳÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í ¨ ä³ÛٳݳգñÇ ÏÇñ³ñÏáõÙÝ ³å³ÑáíեÉáõ Ýå³ï³Ïáí ÎáÕÙեñÇÝ Ýեñϳ۳óí³Í գáñÍáÕáõÃÛáõÝÝեñÇ Íñ³գÇñÁ (³ÛëáõÑեï` Ìñ³գÇñ) ϳ٠³ÝѳٳӳÛÝáõÃÛ³Ý ¹եåùáõÙ, Éñ³Ùß³ÏÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ѳٳå³ï³ëË³Ý ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝեñáí, ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝեñáí ³ÛÝ íեñ³¹³ñÓÝáõÙ եÝ Ð³ÝÓݳÅáÕáíÇ ùÝݳñÏÙ³ÝÁ:

6.2.                      Ìñ³գÇñÁ гÝÓݳÅáÕáíÇÝ íեñ³¹³ñÓÝեÉáõó Ñեïá áã áõß, ù³Ý ùë³ÝûñÛ³ ųÙÏեïáõÙ, ѳٳå³ï³ëË³Ý áõÕÕáõÙÝեñáí, ÏñÏÇÝ ³Ýգ³Ù Ýեñϳ۳óíáõÙ ¿ ÎáÕÙեñÇ Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ: Ìñ³գÇñÁ íեñëïÇÝ ãѳëï³ïեÉáõ ¹եåùáõÙ, ÎáÕÙեñÁ 5-ûñÛ³ ųÙÏեïáõÙ ÷á÷áËáõÙ եÝ Ð³ÝÓݳÅáÕáíÇ Ï³½ÙÁ` Ý߳ݳÏեÉáí Ýáñ ³Ý¹³ÙÝեñ:

6.3.                      ÎáÕÙեñÁ å³ÛٳݳíáñíáõÙ եÝ` ä³ÛٳݳգñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝóóùÇ íեñ³բեñÛ³É ³ÝÑñ³Åեßï ïեÕեϳïíáõÃÛáõÝÁ ¨ ÷³ëï³ÃÕÃեñÁ ÷á˳ÝóեÉ Ð³ÝÓݳÅáÕáí:

6.4.                      ä³ÛٳݳգñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÁÝóóùÁ Éáõë³բ³ÝեÉáõ Ýå³ï³Ïáí, гÝÓݳÅáÕáíÁ ½³Ýգí³Í³ÛÇÝ Éñ³ïí³Ï³Ý ÙÇçáóÝեñáí å³ñբեñ³բ³ñ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³åեïáõÃÛáõÝáõÙ ëáóÇ³É³Ï³Ý գáñÍÁÝÏեñáõÃÛ³Ý ½³ñգ³óÙ³Ý ¨ ëáódzÉ-³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ñ³բեñáõÃÛáõÝÝեñÇ íեñ³բեñÛ³É ïեÕեϳïíáõÃÛáõÝ:

6.5.                      ä³ÛٳݳգñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÝϳïÙ³Ùբ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ гÝÓݳÅáÕáíÁ:  

 

VII.  ä³ÛٳݳգñÇ ÷á÷áËÙ³Ý ¨ գáñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏեïÝեñÁ

 

7.1.                                                                                                                     ä³ÛٳݳգñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ݳ˳ÓեéÝáÕ ÎáÕÙÁ гÝÓݳÅáÕáí ¿ Ýեñϳ۳óÝáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝեñÇ íեñ³բեñÛ³É գñ³íáñ ³é³ç³ñÏ: гٳå³ï³ëË³Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÁ ëï³Ý³Éáõó Ñեï᪠ï³ë ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝóóùáõÙ, гÝÓݳÅáÕáíáõÙ ëÏëíáõÙ եÝ բ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝեñÁ, áñáÝù åեïù ¿ ³í³ñïíեÝ áã áõß, ù³Ý ÙեÏ ³Ùëí³ ÁÝóóùáõÙ: ä³ÛٳݳգñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝեñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝեóí³Í ݳ˳գÇÍÁ гÝÓݳÅáÕáíÁ` բ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝեñÝ ³í³ñïեÉáõó Ñեïá, Ýեñϳ۳óÝáõÙ ¿ ÎáÕÙեñÇ Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ:

7.2.                      ä³ÛٳݳգñÇ ïեùëïÁ ïå³գñíáõÙ ¿ «Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³åեïáõÃÛáõÝ» ûñ³ÃեñÃáõÙ ¨ ïեÕ³¹ñíáõÙ ¿ ÎáÕÙեñÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³Ûù-¿çեñáõÙ` ³ÛÝ ëïáñ³գñեÉáõó Ñեïá եñÏáõ ß³բ³Ãí³ ÁÝóóùáõÙ:

7.3.                      ä³ÛٳݳգÇñÝ áõÅÇ Ùեç ¿ ÙïÝáõÙ ÎáÕÙեñÇ ëïáñ³գñÙ³Ý å³ÑÇó ¨ գáñÍáõÙ ¿ ÙÇÝ㨠  2012 Ã. ÑáõÝÇëÇ 30-Á:

7.4.                      ä³ÛٳݳգÇñÁ ÏÝùí³Í ¿ ѳÛեñեÝ Éե½íáí, եñեù ûñÇݳÏÇó, áñáÝù áõÝեÝ Ñ³í³ë³ñ³½áñ Çñ³í³բ³Ý³Ï³Ý áõÅ£ Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏáÕÙÇÝ ïñíáõÙ ¿ ÙեÏ³Ï³Ý ûñÇݳÏ:

 

      г۳ëï³ÝÇ                        г۳ëï³ÝÇ                      г۳ëïï³ÝÇ գáñͳïáõÝեñÇ

гÝñ³åեïáõÃ۳ݠ              ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ               /³ñ¹ÛáõݳբեñáÕÝեñÇ ¨

       ì³ñã³åեï           ÏáÝýե¹եñ³ódzÛÇ Ý³Ë³գ³Ñ   գáñͳñ³ñÝեñÇ/ ѳÝñ³åեï³Ï³Ý 

                                                                                                      ÙÇáõÃÛ³Ý Ý³Ë³գ³Ñ 

 

î. ê²ðԳêڲܠ                         ¾. Âàôزêڲܠ                  ². Ô²¼²ðÚ²Ü

 

 

   

            ²åñÇÉÇ  24 – ÇÝ Ð²ØÎ-Ç Ý³Ë³գ³ÑÁ, ݳ˳գ³ÑáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝեñÁ ¨ եñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Ã¨Ç Ýեñϳ۳óáõóÇãÝեñÁ  Ù³ëݳÏóեóÇÝ 1915Ã.  ºÕեéÝÇ ½áÑեñÇ ÑÇß³ï³ÏÇ ûñí³Ý ÝíÇñí³Í åë³Ï³¹ñáõÃÛ³ÝÁ:

 

                  Æñ³í³բ³Ý³Ï³Ý Áݹáõݳñ³Ý, ѳñóեñÇÝ å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ вØÎ-Ç Çñ³í³բ³Ý³Ï³Ý    բ³ÅÝÇ í³ñÇã Ø. öÇÉÇåáëÛ³ÝÁ -  «¼àð²ìÆԳ» ÃեñÃ

                                                            24 ³åñÇÉÇ 2009Ã. N 8

 

«àñù³Ýá՞í եÝ å³ßïå³Ýí³Í ³ß˳ï³íáñÝեñÁ» - «ö²Î²ԳÆÌ» ûñ³ÃեñÃ

- ä³ñ½íեó, áñ å³ßïå³Ýí³Í ÉÇÝեÉ  ³ëí³ÍÝ ³Û¹ù³Ý ¿É ×Çßï ã¿ գáñͳÍեÉ Ùեñ å³ÛÙ³ÝÝեñáõÙ ¨, ÑÇÙݳϳÝáõÙ, ³Ýբ³ñեËÇÕ× գáñͳïáõÝեñÇ ³éϳÛáõÃÛ³Ý å³ñ³գ³ÛáõÙ, ù³ÝÇ áñ ÙÇßï ã¿, áñ ³ß˳ï³íáñÇ Çñ³íáõÝùÝեñÇ ³ÏÝѳÛï ˳ËïáõÙÁ ³ñÓ³գ³ÝùÇ  ¿ ³ñųݳÝáõÙ  ѳٳå³ï³ëË³Ý ³ïÛ³ÝÝեñáõÙ:

                                                                              www. Pakagic 21 ³åñÇÉÇ 2009à N74

 

        « ØÇÝ㨠³éáõÝ çáõñ գ³» - «²¼Գ» ûñ³ÃեñÃ

        γé³í³ñáõÃÛ³Ý ³é³çݳÑեñà ËݹÇñÝեñÇó ¿ ³ß˳ïáÕÝեñÇ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ¨ ¹ñ³ Ñեï ϳåí³Í ëáódzɳϳݠ ß³ÑեñÇ ¨ Çñ³íáõÝùÝեñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ:   Բնականաբար, հաշվի առնելով ազատ շուկայական հարաբերություններում որոշ կազմակերպությունների, հիմնարկների — ձեռնարկությունների սնանկացման իրողությունը, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի համաձայն, դրանց աշխատողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառած վնասի հանար, սահմանված կարգով, պատասխանատու ճանաչված իրավաբանական անձի լուծարման դեպքում տուժողին վճարելու համար կապիտալացվում են անհրաժեշտ գումարներ: Մինչ— օգոստոս ամիսը, ՀՀ կառավարության 1992 թ. նոյեմբերի 15-ի թիվ 579 որոշման 16-րդ կետի համաձայն, կազմակերպության վերակազմակերպման կամ լուծարման հետ—անքով նրա գործունեության դադարեցման դեպքում վնասը փոխհատուցում էր իրավահաջորդը, իսկ վերջինիս բացակայության դեպքում` սոցիալական ապահովության մարմինը` պետական բյուջեի հաշվին: ՀՀ աշխատանքի — սոցիալական ապահովության նախարարության տվյալներով, մինչ— 2004 թ. օգոստոսի 1-ը լուծարված կազմակերպությունների 2966 աշխատակիցներ, ովքեր նախապես դիմել էին սոցիալական ապահովության մարմնին, ստանուն են վնասի փոխհատուցում:

                                                                                    4 ³åñÇÉÇ 2009Ã. N60

 

 

           ²ñÑÙÇáõÃÛáõÝÁ ßïÏáõÙ ¿ Çñ «ÙեçùÁ» - «¼àð²ìÆԳ» ÃեñÃ

        - î³ñÇÝեñ ß³ñáõÝ³Ï ³ñÑÙÇáõÃեÝ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÁ ¹³Ý¹³ÕեóÝáõÙ ¿ñ Çñ ÁÝóóùÁ` ³íեÉÇ ß³ï` ³ß˳ïեóÝáõÙ ¿ÇÝ ³ñգեɳÏÝեñÁ: ä³ï׳éÝեñÇó  ϳñ¨áñ³գáõÛÝÝ ¿ñ` ãեñ¨³É, ãËáëեÉ, …, áñåեë½Ç å³Ñå³ÝեÇÝ ÇñեÝó ²ÃáéÁ: úñ ûñÇ Ù³ßíáõÙ ¿ñ ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÁ:
  Բարեբախտաբար կտրուկ անկման գործընթացը կասեցվեց: Հայաստանի արմիությունների կոնֆեդերացիայի նոր ղեկավարությունը Էդուարդ Թումասյանի նախագահությամբ, կարողացավ հնչեցնել արհմիության ձայնը, տեր կանգնել ոտնահարված իրավունքների պաշտպանության առաքելությունը: Հիշենք վերջին դեպքերից. Եր—անի 175 դպրոցի տնօրեն (արդեն նախկին) Անահիտ Բաբաջանյանը աշխատանքից ապօրինի ազատել էր դպրոցի պահակին: Պատճառը մեկն էր` վրեժխնդրություն. պահակը համարձակվել էր բացահայտել տնօրենի ապօրությունները: Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի ակտիվ միջամտության շնորհիվ դպրոցի տնօրենը ստիպված էր չեղյալ համարել իր հրամանը. 10 օրվա ընթացքում վերական•նվեց արդարությունը:

                                                                                       27 Ù³ñïÇ 2009Ã. ÃÇí N 6 (117) 

 

         

 

  Ð²ØÎ-Ç Ý³Ë³գ³Ñ ¾. ÂáõÙ³ëÛ³ÝÇ  ѳñó³½ñáõÛóÁ «Ø³ñ¹ÇÏ ëÏëáõÙ եÝ  գÇï³ÏóեÉ ³ñÑÙÇáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý ¹եñÁ» -  De  facto «Æð²ìàôÜø» ÃեñÃ

            «Ð³Û³ëï³ÝÝ ¿Å³Ý ³ß˳ïáõÅÇ եñÏÇñ  ¿»

           - ܳËáñ¹ ï³ñí³ ¹եÏïեÙբեñÇ 19-ÇÝ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ýÇݳÝë³ïÝïեë³Ï³Ý  ×գݳųÙÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùբ г۳ëï³ÝÇ ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ ÏáÝýե¹եñ³ódzÝ, áñïեÕ Ù³ëݳíáñ³åեë ³ëí³Í ¿ . «Ð³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ýÇݳÝë³ïÝïեë³Ï³Ý ×գݳųÙÁ  Éáõñç ËݹÇñÝեñ ϳñáÕ ¿ ³é³ç³óÝեÉ  ݳ¨ г۳ëï³ÝÇ ïÝïեëáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ` Çñ բ³ó³ë³Ï³Ý Ñե勉ÝùÝեñÝ áõÝեݳÉáí ѳÝñ³åեïáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³íáñÝեñÇ ëáóÇ³É – ïÝïեë³Ï³Ý íÇ׳ÏÇ íñ³: Շարունակվող ճգնաժամը կարող է զգալիորեն ավելացնել գործազրկության մակարդակը հատկապես հանքարդյունաբերության, քիմիայի — շինարարության ոլորտներից ազատվող աշխատողների հաշվին: Անհրաժեշտ է ճգնաժամի բացասական հետ—անքների կասեցման այնպիսի միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի ողջ ծանրությունը չընկնի աշխատավորների ու նրանց ընտանիքների անդամների ուսերին... Ճգնաժամի հետ—անքները մեղմելու քայլերի, ինչպես նա— արհմիությունների դերի մասին է զրույցը Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի նախագահ Էդուարդ Թումասյանի հետ:

                                                                 3-5 Ù³ñïÇ 2009Ã. ÃÇí N 15

 

 

                      вڲêî²ÜÆ ²ðÐØÆàôÂÚàôÜܺðÆ ÎàÜüº¸ºð²òƲÚÆ

вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜÀ

вزÞʲðвÚÆÜ  üÆܲÜê²îÜîºê²Î²Ü  ÖԳܲIJØÆ

βä²ÎòàôÂڲش

 

ÜեñϳÛáõÙë ³ÙբáÕç ³ß˳ñÑÁ ³ÝϳÛáõÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëóñ³Í ѳٳß˳ñѳÛÇÝ ýÇݳÝë³ïÝïեë³Ï³Ý ×գݳųÙÁ Éáõñç ËݹÇñÝեñ ϳñáÕ ¿ ³é³ç³óÝեÉ Ý³¨ г۳ëï³ÝÇ ïÝïեëáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¨ Çñ բ³ó³ë³Ï³Ý Ñե勉ÝùÝեñÁ áõÝեÝ³É Ñ³Ýñ³åեïáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³íáñÝեñÇ ëáódzÉ-ïÝïեë³Ï³Ý íÇ׳ÏÇ íñ³:

г۳ëï³ÝÇ ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ ÏáÝýե¹եñ³óÇ³Ý ³ÝѳÝգëï³ó³Í ¿ ³ß˳ïáÕÇ Ñ³ßíÇÝ ×գݳųÙÇ Ñե勉Ýùáí ³é³ç³ó³Í ËݹÇñÝեñÇ ÉáõÍáõÙÁ գïÝեÉáõ ÷áñÓեñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùբ: Գáñͳïáõ-³ß˳ïáÕ Ñ³ñ³բեñáõÃÛáõÝÝեñáõÙ Çñ³íÇ׳ÏÁ ѳë³í ÏáÝýÉÇÏï³ÛÇÝÇ  ѳÝñ³åեïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýù³³ñ¹Ûáõݳբեñ³Ï³Ý ÓեéݳñÏáõÃÛáõÝÝեñáõÙ («²գ³ñ³ÏÇ åÕÝÓ³ÙáÉÇբ¹եݳÛÇÝ ÏáÙբÇÝ³ï» ö´À, «Î³å³ÝÇ Éեéݳ-ѳñëï³óáõóÇã ÏáÙբÇÝ³ï» ö´À): ê³Ï³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³åեïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý, г۳ëï³ÝÇ ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ ÏáÝýե¹եñ³ódzÛÇ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ùբ ïեÕեñáõÙ íÇ׳ÏÁ áñáß ã³÷áí  Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³åեë ϳñգ³íáñíեó:

гÛïÝÇ ã¿, Ãե áñù³Ý Ïï¨Ç ³Ûë ×գݳųÙÁ áõ ÇÝã ³½¹եóáõÃÛáõÝ ÏáõÝեݳ Ù³ñ¹Ï³Ýó ¨ Çñ³Ï³Ý ïÝïեëáõÃÛ³Ý íñ³: ØեÝù íëï³Ñ եÝù, áñ ѳٳïեÕ ÙÇçáóÝեñ ãÓեéݳñÏեÉáõ ¹եåùáõÙ ×գݳųÙÁ áõÅեÕ, ѳÙÁݹѳÝáõñ ¨ ѳٳϳñգ³ÛÇÝ ³½¹եóáõÃÛáõÝ ÏáõÝեݳ ³ß˳ïáÕÝեñÇ ¨ Ýñ³Ýó ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝեñÇ ÏեÝë³Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³: Þ³ñáõݳÏíáÕ ×գݳųÙÁ, Ç íեñçá, ϳñáÕ ¿  ½գ³ÉÇáñեÝ ³íեɳóÝեÉ գáñͳ½ñÏáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ѳÝù³³ñ¹ÛáõݳբեñáõÃÛ³Ý, ùÇÙdzÛÇ ¨ ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý áÉáñïÝեñÇó ³½³ïíáÕ ³ß˳ïáÕÝեñÇ Ñ³ßíÇÝ:  ²ÝÑñ³Åեßï ¿ ×գݳųÙÇ բ³ó³ë³Ï³Ý Ñե勉ÝùÝեñÇ Ï³ëեóÙ³Ý ³ÛÝåÇëÇ ÙÇçáóÝեñ ÓեéݳñÏեÉ, áñåեë½Ç áÕç ͳÝñáõÃÛáõÝÁ ãÁÝÏÝÇ ³ß˳ï³íáñÝեñÇ áõ Ýñ³Ýó ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝեñÇ áõëեñÇÝ: ÆÝãåեë ÝßեÉ ¿ ²ß˳ï³ÝùÇ ÙÇç³½գ³ÛÇÝ Ï³½Ù³ÏեñåáõÃÛ³Ý գÉ˳íáñ ïÝûñեÝ å³ñáÝ Êáõ³Ý êáÙ³ídzÝ,- «Ø³ñ¹ÇÏ åեïù ¿ íëï³Ñ ÉÇÝեÝ, áñ ïÝïեëáõÃÛáõÝÝ ³ß˳ïáõÙ ¿ Ýñ³Ýó բ³ñեÏեóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ»:

            öáñÓÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ñ³բեñáõÃÛáõÝÝեñÇ ÏáÕÙեñÇ Ñ³Ù³ñ ÑÇÙݳËݹÇñÝեñÇ ÉáõÍáõÙÝեñÁ Ñݳñ³íáñ ¿ գïÝեÉ բ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝեñ í³ñեÉáõ ׳ݳå³ñÑáí` ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý, г۳ëï³ÝÇ գáñͳïáõÝեñÇ Ñ³Ýñ³åեï³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý ¨ г۳ëï³ÝÇ ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ ÏáÝýե¹եñ³ódzÛÇ ÙÇç¨ áõ ¹ñ³ ÙÇçáóáí բ³ñÓñ³óÝեÉ ëáóÇ³É³Ï³Ý գáñÍÁÝÏեñáõÃÛ³Ý ¹եñÁ բáÉáñ ٳϳñ¹³ÏÝեñáõÙ, áñÇÝ ³Ýßáõßï ÏÝå³ëïեñ ѳÝñ³åեï³Ï³Ý ÏáÉեÏïÇí å³ÛٳݳգñÇ ÏÝùáõÙÁ:

                                                                                 13.02.2009Ã.

 

 

  ՀԱՄԿ-ի նախագահ Է. Թումասյանի հարցազրույցը «Միջգերատեսչական տարաձայնություններ կամ պարտականությունների ամրագրումը հետաձգվում է» - «ՀԵՏՔ» ինտերնետային թերթ
  - Աշխատավորների — գործատուների հարաբերությունների կարգավորումը ավելի դյուրին դարձնելու նպատակով վաղուց ԱՊՀ բոլոր երկրներում կնքված են Արհմիությունների կոնֆեդերացիա- Կառավարություն- Գործատուների միություն եռակողմ պայմանագրեր: Հայաստանում —ս նախատեսված է նման պայմանագրի ստորագրում 3 կողմերի միջ—, որը «Կոլեկտիվ հանրապետական պայմանագիր» անունն է կրում:
  Պայմանագրի նախա•ծի մշակման աշխատանքային խմբում կառավարությունը ներկայացնում է Աշխատանքի — սոցիալական հարցերի նախարարությունը:

                                                                                 20.01.2009Ã.

 

 

  ՀԱՄԿ-ի նախագահությունը 2008թ. դեկտեմբերի 19-ին ընդունեց որոշում համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի կապակցությամբ հայտարարությամբ հանդես գալու մասին: Հայտարարությունը տպագրվել է « Նովոե վրեմյա » — «Զորավիգ» թերթերում:

18.12.2008Ã. N 1686

 

 

              Ð²ØÎ-Ç Ý³Ë³գ³Ñ ¾. ÂáõÙ³ëÛ³ÝÇ  ѳñó³½ñáõÛóÁ «ºÃե ×գݳųÙÁ     ß³ñáõݳÏíÇ, ³å³ գáñͳïáõÇÝ ÙեÕ³¹ñեÉ  ãÇ    ÉÇÝÇ» -   «ö²Î²ԳÆÌ»  ûñ³ÃեñÃ

              - ºíñáå³Ï³Ý   եñÏñÝեñáõÙ åեïáõÃÛ³Ý ¨ ³ß˳ï³íáñÝեñÇ Ï³åÝ ³å³ÑáííáõÙ ¿ ÑեÝó ³ñÑÙÇáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí, ³Û¹ ÇëÏ å³ï׳éáí «Ïáñ¹áÝÇó»  ³ÛÝ ÏáÕÙ գáñͳ¹áõÉÝեñÝ  ³í³ñïíáõÙ եÝ Ùեͳٳë³Ùբ Ñûգáõï ³ß˳ï³íáñÝեñÇ: Թե ի՞նչ օրեր է ապրում այսօր Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիան, արդյո՞ք նա կարողանում է էական միջամտություն ցուցաբերել Հայաստանի աշխատավորների կյանքում, երբ վրա է հասնում տնտեսական ճ•նաժամն ու այտեղից-այնտեղից կրճատումների — փակվող ձեռնարկությունների մասին լուրը` զրուցեցինք ՀԱՄԿ-ի նախագահ Էդուարդ Թումասյանի հետ:

                                                                                 26.11.2008Ã.N222

 

           Ð²ØÎ-Ç Ý³Ë³գ³Ñ  ¾. ÂáõÙ³ëÛ³ÝÇ   ѳñó³½ñáõÛóÁ - «Ðºîø»  ÇÝïեñÝեï³ÛÇÝ ÃեñÃ

          - ä³ñáÝ ÂáõÙ³ëÛ³Ý,   ïÝïեë³Ï³Ý ×գݳųÙÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ùեï³ÕÝեñÇ գÝեñÇ ³ÝÏáõÙÁ  г۳ëï³ÝÇ Ñ³Ýù³ñ¹Ûáõݳբեñ³Ï³Ý áÉáñïÇ ÙÇ ß³ñù ÓեéݳñÏáõÃÛáõÝÝեñáõ٠ѳÝգեóñեÉ ¿ ½³Ýգí³Í³ÛÇÝ Ïñ׳ïáõÙÝեñÇ: ¸áõù` áñåեë  ³ß˳ï³íáñÝեñÇ ß³ÑեñÁ å³ßïå³ÝáÕ Õեϳí³ñ, ÇÝã՞ ù³ÛÉեñ եù ݳ˳ÓեéÝեÉ ³Ûë áõÕÕáõÃÛ³Ùբ:

              -   Øեï³ÉáõñգÝեñÇ ×ÛáõÕ³ÛÇÝ Ñ³Ýñ³åեï³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý ¨ ²գ³ñ³ÏÇ äÕÝÓ³ÙáÉÇբ¹ÇݳÛÇÝ ÏáÙբÇݳïÇ  ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ Õեϳí³ñÝեñÇ Ñեï  ËáñÑñ¹³ÏóեÉáõó Ñեïá եë ѳݹÇåեóÇ ¾ÝեñգեïÇϳÛÇ Ý³Ë³ñ³ñ  ²ñÙեÝ ØáíëÇëÛ³ÝÇ Ñեï ¨ ѳñóեñ բ³ñÓñ³óñեóÇ  ϳåí³Í ïÝïեë³Ï³Ý ×գݳųÙÇ Ñեï, որ հումքի գների կտրուկ անկումը, արտադրանքի իրացվելիության դժվարությունները օբյեկտիվ պատճառներ են դառնում աշխատանքային կրճատումների համար: Այժմ մեր իրավաբանները — կոմբինատի ներկայացուցիչները աշխատում են, որպեսզի կարողանանք ֆիքսել մեր հիմնական պահանջները կառավարությունից, նախարարությունից, սեփականատիրոջից:

                                                                                            06.11.2008Ã.

 

 

         «²ñųݳå³ïÇí ³ß˳ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ûñÁ Ñ³Û ³ß˳ïáÕÝեñÁ  գáñͳ¹áõÉÝեñáí ãեÝ ¹ÇÙ³íáñáõÙ» - «²¼Գ» ûñ³ÃեñÃ

         «ä³Ñ³ÝçíáõÙ եÝ ÙÇÝ㨠25 ï³ñեÏ³Ý բ³ñեïեë ³ñï³ùÇÝáí ³ÕçÇÏÝեñ»: ԳáñͳïáõÇ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ ¿ ѳ۳ëï³ÝÛ³Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝáõÙ:
  «Աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը, Հայաստանի աշխատանքի — սոցիալական հարցերի նախարարությունը, գործատուների միությունը — արհմիությունների կոնֆեդերացիան մինչ — 2011 թվականն իրականացնելու են ծրագիր, որի հաջող ավարտի դեպքում նման հայտարարությունները պետք է մեր առօրյայում տեղ չգտնեն: Գործատուն պետք է աշխատող ընդունի` հաշվի առնելով միայն մասնագիտական ունակությունները: Հակառակ դեպքում գործատուն ստիպված կլինի պատասխան տալ օրենքի առջ—», նշում է Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի նախագահ Էդուարդ Թումասյանը:

                                                                                     08.10.2008Ã.

 

            Ð²ØÎ-Ç Ý³Ë³գ³Ñ ¾. ÂáõÙ³ëÛ³ÝÇ Ù³ÙáõÉÇ   ³ëáõÉÇëÁ` «ÐáÏïեÙբեñÇ 7-Á  ²ñųݳå³ïÇí ³ß˳ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ûñÝ ¿» -  «PANORAMA. am» ÇÝïեñÝեï³ÛÇÝ ÃեñÃ

          - «²ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ ÙÇç³½գ³ÛÇÝ ÏáÝýե¹եñ³ódzÛÇ ÏáÕÙÇó ³Ûë ï³ñÇ ÑáÏïեÙբեñÇ 7- Á ѳÛï³ñ³ñíեÉ ¿  ²ñųݳå³ïÇí  ³ß˳ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ûñ»,-  ³Ûë Ù³ëÇÝ ïեÕեϳóñեó  г۳ëï³ÝÇ ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ ÏáÝýե¹եñ³ódzÛÇ Ý³Ë³գ³Ñ ¾. ÂáõÙ³ëÛ³ÝÁ:
  Նա նշեց, որ Հայաստանում գործում է 23 ճյուղային արհմիություն, որոնք գործատուների հետ երկխոսության միջոցով փորձում են պաշտպանել աշխատողների շահերը: Նրա խոսքով, այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի իրավաբանական բաժին են դիմել 250 աշխատող` տարբեր խնդիրներով, որոնց հարցերին տրվել են դրական լուծում: «Հիմնականում շատ են բողոքում շինարարության ոլորտում աշխատողները, որոնք պահանջում են պաշտպանել իրենց շահերը գործատուների մոտ»,- հավելեց նա:

                                                                            07.10.2008Ã. 

 

        вØÎ-Ç  ݳ˳գ³Ñ  ¾. ÂáõÙ³ëÛ³ÝÇ Ù³ÙáõÉÇ ³ëáõÉÇëÁ «²Ûëûñ ³ñųݳå³ïÇí ³ß˳ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ûñÝ ¿» - سÙáõÉÇ «àôð´²Â» ³ÏáõÙբ

         - ØÇç³½գ³ÛÇÝ ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ Ý³Ë³ÓեéÝáõÃÛ³Ùբ 2008Ã. ÑáÏïեÙբեñÇ 7 – Á  ѳÛï³ñ³ñíեó  ²ñųݳå³ïÇí ³ß˳ï³ÝùÇ ûñ: ²Û¹ ϳå³ÏóáõÃÛ³Ùբ г۳ëï³ÝÇ ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ ÏáÝýե¹եñ³óÇ³Ý ïå³գñեó ÃեÙ³ïÇÏ å³ëï³éÝեñ ¨ բáõÏÉեïÝեñ, áñáÝù բ³Å³ÝíեóÇÝ  ×ÛáõÕ³ÛÇÝ Ñ³Ýñ³åեï³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇÝ ¨ ³ñÑÙÇáõÃեÝ³Ï³Ý Ï³½Ù³ÏեñåáõÃÛáõÝÝեñÇÝ: ÜáõÛÝ ûñÁ вØÎ-Ç Ùßï³Ï³Ý գáñÍáÕ եñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ѳÝÓݳÅáÕáíÁ  ϳ½Ù³Ïեñåեó ³Ïódz, Çñ ³Ý¹³ÙÝեñÇ ¨ ѳٳÏÇñÝեñÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùբ` ù³Õ³ùÇ  ÏեÝïñáÝ³Ï³Ý ÷áÕáóÝեñáõÙ  ¨ Ññ³å³ñ³ÏÝեñáõÙ  բ³Å³ÝեóÇÝ å³ëï³éÝեñÝ áõ բáõÏÉեïÝեñÁ, ÙdzųٳݳϠ բ³ó³ïñեÉáí ³ÏódzÛÇ Ýå³ï³ÏÁ:

             ²Û¹ ÝáõÛÝ ûñÁ вØÎ-Ç Ý³Ë³գ³Ñ ¾. ÂáõÙ³ëÛ³ÝÁ, Ù³ÙáõÉÇ «àõñբ³Ã»  ³ÏáõÙբáõÙ ïíեó Ù³ÙáõÉÇ ³ëáõÉÇë,  «²Ûëûñ ²ñųݳåïÇí ³ß˳ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ûñÝ ¿ » ÃեÙ³Ûáí, áñÇÝ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ÇÝ ßáõñç 20 ¼ÈØ – ÝեñÇ Ýեñϳ۳óáõóÇãÝեñ: ÜáõÛÝ ûñÁ  ¨ ѳçáñ¹ ûñեñÇÝ  Ù³ÙáõÉáí,  ï³ñբեñ Ñեéáõëï³³ÉÇùÝեñáí ¨ ѳÝñ³ÛÇÝ é³¹ÇáÛáí  Éáõë³բ³ÝíáõÙ ¿ñ  ³ñųݳå³ïÇí ³ß˳ï³ÝùÇÝ ÝíÇñí³Í ïեÕեϳïíáõÃÛáõÝÝեñ:

                                                                                           07.10.2008Ã.

 

           вØÎ-Ç Ý³Ë³գ³Ñ  ¾. ÂáõÙ³ëÛ³ÝÇ Ñ³ñó³½ñáõÛóÁ «ØեÝù ÓգïáõÙ եÝù ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇÝ íեñ³¹³ñÓÝեÉ ÇñեÝó ïեÕÝ áõ ¹եñÁ» - «Ð²Ú²êî²Ü» ÃեñÃ

        - ä³ñáÝ ÂáõÙ³ëÛ³Ý, Ùեñ ³é³çÇÝ ½ñáõÛóÇó, áñáí  ³é³íեɳåեë Íñ³գñ³ÛÇÝ Ñ³ñóեñ ßáß³÷íեóÇÝ, ³ÝóեÉ ¿ ßáõñç Ïեë ï³ñÇ : ²Û¹ ÁÝóóùáõÙ բݳϳݳբ³ñ, áñáß³ÏÇ ³ß˳ï³Ýù եÝ Ï³ï³ñíեÉ, ٳݳí³Ý¹, áñ  եÕեÉ ¿ñ ݳ¨ ѳٳգáõÙ³ñ:

         -Բնական է, որ համագումարից հետո բոլորը մեծ սպասելիքներ ունեին, այն է` կտրուկ վերափոխումներ: Բայց արհմիություններում միանգամից «հեղափոխական վերափոխումներ» պարզապես անհնար է: Մանավանդ, որ վերջին տասը տարիների ընթացքում չեն եղել ոչ գործընկերական հանդիպումներ, ոչ համագործակցություն կառավարության հետ /փաստաթղթային տեսքով/ : Այդպիսի վակումից հետո, բարեբախտաբար, մենք կարողացանք որոշակի նպատակային քայլեր ձեռնարկել: Դրանցից կար—որը — առաջնայինը սոցիալական գործընկերություննէ, որը, իմ համոզմամբ, կայանալու դեպքում արհմիությանը կվերադարձվի իր տեղն ու դերը: Բանակցությունների առաջին փուլի արդյունքում ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը մշակել է հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագրի նախագիծը, — համաձայն ՀՀ կառավարության 2008-2012թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագրի մինչ— տարեվերջ այն պետք է կնքվի:

                                                                                26.09.2008Ã.N14

 

      Ð²ØÎ-Ç Ý³Ë³գ³Ñ ¾. ÂáõÙ³ëÛ³ÝÇ  ѳñó³½ñáõÛóÁ «úñեÝùÁ åեïù ¿ գáñÍÇ áÕç ͳí³Éáí» -  «¼àð²ìÆԳ» ÃեñÃ

   -ÆÝãåեë եÝ Ó¨³íáñíեÉ Òեñ å³ïÏեñ³óáõÙÝեñÁ ûñեÝùÇ, ûñÇݳϳÝáõÃÛ³Ý, ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:

- úñեÝùÁ ëñբáõÃÛáõÝ ¿: ºí ³ÛÝ åեïù ¿ å³Ñå³ÝեÉ ó³Ýϳó³Í Çñ³íÇ׳ÏáõÙ: ÈÇÝÇ ¹³ ³ß˳ï³ÝùÇ í³ÛñáõÙ Ãե ÁÝï³ÝÇùáõÙ: ºÃե áõ½áõÙ եë ³½³ï ÉÇÝեÉ, å³Ñå³Ý³Í ÉÇÝեë ÏÛ³Ýù¹, ³éáÕçáõÃÛáõݹ, å³ïÇí¹, ³ñųݳå³ïíáõÃÛáõݹ, áõÝեóí³Íù¹, åեïù ¿ ³ÙեÝ Ïեñå å³Ñå³Ýեë ûñեÝùÁ, նպաստես ուրիշների կողմից նույն վարքագծի դպս—որմանը: Ուրախ եմ «Զորավիգ» նշանաբանի ճիշտ ընտրությամբ: Ցիցերոնի «Ազատ լինելու համար մենք պետք է օրենքի ստրուկը լինենք»:

                                                                  19.09.2008Ã. N17(105)

 

вØÎ-Ç Ý³Ë³գ³Ñ ¾. ÂáõÙ³ëÛ³ÝÇ Ñ³ñó³½ñáõÛóÁ ÈÔÐ-Ç ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ ýե¹եñ³ódzÛÇ ÃեñÃáõÙ- «²ðÐØÆàôÂÚàôÜܺð» ÃեñÃ

         - 2007Ã. ÝáÛեÙբեñÇ 26 –ÇÝ ºñ¨³Ýáõ٠ϳ۳ó³Í г۳ëï³ÝÇ ³ñÑեëï³Ïó³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ ÏáÝýե¹եñ³ódzÛÇ Ñ³Ù³գáõÙ³ñáõÙ ¾. ÂáõÙ³ëÛ³ÝÁ ÁÝïñíեó  вØÎ-Ç Ý³Ë³գ³Ñ — ընթացիկ տարվա հունիսի 9-13-ը ՀՀ պատվիրակության կազմում մասնակցել է Շվեյցարիայի Համադաշնությունում (Ժն—) կայացած Աշխատանքի միջազգյին կազմակերպության հանձնաժողովին:
   -Պարոն Թումասյան, մինչ այս համաժողովը, ի՞նչ ֆորումների եք մասնակցել:
   - Որպես ՀԱՄԿ-ի նախագահ` նման միժազգային համաժողովի ես մասնակցել եմ առաջին անգամ: Մինչ այդ, արդեն ճյուղայինի նախագահի կարգավիճակով, երկու անգամ մասնակցել եմ միջազգային սեմինար-խորհրդակցության — համաժողովի: Միջազգային մասշտաբի բոլոր միջոցառումներն էլ, հասկանալի է, ուսանելի շատ բան ունեն ու օգնում են մեզ մեր աշխատանքներում:

                                                                               16-31.  09.2008Ã. N13(74)

 

       вØÎ-Ç Ý³Ë³գ³Ñ   ¾. ÂáõÙ³ëÛ³ÝÇ ¨ ²ß˳ï³ÝùÇ åեï³Ï³Ý ïեëãáõÃÛ³Ý åեïÇ ïեÕ³Ï³É Գ. سÉ˳ëÛ³ÝÇ Ù³ÙáõÉÇ ³ëáõÉÇëÁ ÝíÇñí³Í سÛÇëÇ 1-ÇÝ` ²ß˳ï³ÝùÇ ûñí³Ý, Ù³ÙáõÉÇ  «àôð´²Â» ³ÏáõÙբ,

                                                                                               01.05.2008Ã.

 

       вØÎ-Ç Ý³Ë³գ³Ñ  ¾. ÂáõÙ³ëÛ³ÝÇ  ѳñó³½ñáõÛóÁ` «Òեéù – ÓեéùÇ ï³Ýù áõ ³ß˳ïեÝù ÙdzëÇÝ» - «²ðÐØÆàôÂÚàôÜܺð» ÃեñÃ

       -ÈեéݳÛÇÝ Ô³ñ³բ³ÕÇ Ñ³Ýñ³åեïáõÃ۳ݠ ²ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ ýե¹եñ³ódzÛÇ Ý³Ë³գ³Ñ  ²ñ³ Ô³Ññ³Ù³ÝÛ³ÝÇ Ñեï :
   Առաջին մեր կանգառը գործուղման շրջանակներում Ջերմուկն էր, որը ինձ, քառասուն տարի տարի առաջ այդտեղ աշխատածիս համար, բավական փոխվել էր: Սար ու ձորի տարբերություն կար նախկին առողջարան քաղաքի — ներկայի միջ—:
   Մեր գործուղման գլխավոր նպատակը երկու հանրապետությունների արհմիությունների միջ— համագործակցության սկիզբ դնելն էր, որը, նորից ասենք, չկար թե կոնֆեդերացիայի նախկին ղեկավարության մեղքով, թե ... Ինչ—է: Հետագան ավելի կար—որ համարելով, ներկայացնենք այն հարցերը, որոնց շուրջ կար—որ բանակցություններ ծավալեցին երկու հայկական հանրապետությունների արհմիութենական ղեկավարների միջ—:

                                                                                       1-15. 05.2008Ã N8(69)

 

            سÛÇëÇ  9 – ÇÝ  вØÎ-Ç Ý³Ë³գ³ÑÁ,  ݳ˳գ³ÑáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝեñÇ Ñեï  ³ÛóեÉեóÇÝ  гÕÃ³Ý³Ï ½բáë³ÛգÇ` ³ÝѳÛï ½ÇÝíáñÇ  Ñáõß³ñÓ³ÝÇÝ  ¨ åë³Ï³¹ñáõÃÛ³Ùբ ѳñգեóÇÝ  гÛñեÝ³Ï³Ý ÙեÍ å³ïեñ³½ÙáõÙ ½áÑí³ÍÝեñÇ (1941-1945ÃÃ.) ÑÇß³ï³ÏÁ:

 

 

     гݹÇåáõÙ  ÐÐ ³ß˳ï³ÝùÇ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñóեñÇ  ݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ -

«Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ» ûñ³ÃեñÃ

        2008 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ÛÇëÇ 8-ÇÝ  ÐÐ ³ß˳ï³ÝùÇ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñóեñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ ïեÕÇ áõÝեó³í եé³ÏáÕ٠ѳݹÇåáõÙ` ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý,  ÐÐ գáñͳïáõÝեñÇ Ñ³Ýñ³åեï³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý ¨ г۳ëï³ÝÇ ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ ÏáÝýե¹եñ³ódzÛÇ Õեϳí³ñÝեñÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùբ:
   Ինչպես հայտնեցին ՀՀ աշխատանքի — սոցիալական հարցերի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից, քննարկման հիմնական թեման եռակողմ սոցիալական գործընկերության հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագրի մշակման ուղղությամբ կատարվող — կատարվելիք աշխատանքներն էին, ՀԱՄԿ-ի նախագահ Է. Թումասյանի առաջարկությամբ:

                                                                                        09.05.2008Ã. 

 

              ²åñÇÉÇ  24 – ÇÝ Ð²ØÎ-Ç Ý³Ë³գ³ÑÁ ¨ ݳ˳գ³ÑáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝեñÁ   Ù³ëݳÏóեóÇÝ 1915Ã.  ºÕեéÝÇ ½áÑեñÇ ÑÇß³ï³ÏÇ ûñí³Ý ÝíÇñí³Í åë³Ï³¹ñáõÃÛ³ÝÁ:

 

     вØÎ-Ç Ý³Ë³գ³Ñ  ¾. ÂáõÙ³ëÛ³ÝÇ  ѳñó³½ñáõÛóÁ` «Øե½ ѳٳñ ϳñ¨áñ³գáõÛÝ

ËݹÇñÁ ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ ÏáÝýե¹եñ³ódzÛÇ ÑեÕÇݳÏáõÃÛ³Ý բ³ñÓñ³óáõÙÝ ¿» «Ð²Ú²êî²Ü» ÃեñÃ

ՀԱՄԿ-ն կար—որում է

- Միջոցներ ձեռնարկել կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերություններում սոցիալական գործընկերության համակարգի զարգացման — կատարելագործման ուղղությամբ: - Բոլոր մակարդակներում ակտիվորեն վարել կոլեկտիվ բանակցություններ` կոլեկտիվ պայմնագրի նախագիծ կազմելու — կնքելու համար: -Նախաձեռնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, գործատուների հանրապետական միության հետ հանրապետկան կոլեկտիվ պայմանագիր կնքելու նպատակով բանակցություններ սկսելու գործընթացը: -ä³ñáÝ ÂáõÙ³ëÛ³Ý, ßÝáñѳíáñáõÙ եÝù Òե½ вØÎ-Ç Ý³Ë³գ³Ñ ÁÝïñíեÉáõ ϳå³ÏóáõÃÛ³Ùբ: Øեñ ÃեñÃÁ å³ñբեñ³բ³ñ ³Ý¹ñ³¹³ñÓեÉ ¿ вØÎ-Ç գáñÍáõÝեáõÃÛ³ÝÁ, áõëïÇ Ñեï³ùñùÇñ ¿ ïեÕեϳݳÉ, Ãե ¸áõù, áñåեë Ýáñ Õեϳí³ñ, ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝեñÇ ³éç¨ ÇÝã՞ ³é³çݳÑեñà ËݹÇñÝեñ եù  ïեëÝáõÙ:

- Շնորհակալություն —` շնորհավորանքի, —` անցած տարիների համագործակցության համար: Ասեմ, որ մեզ համար կար—որագույն խնդիրը արհմիությունների կոնֆեդերացիայի հեղինակության բարձրացումն է, որը վերջին տարիներին իր բարձրության վրա չի գտնվել: Կային ժամանակներ, երբ նեղ վիճակում հայտնված մարդիկ գալիս էին` վստահ լինելով, որ պաշտպանվելու են իրենց —‘ աշխատանքի , —‘ աշխատավարձի իրավունքները: Մինչդեռ համակարգի փոփոխությունից հետո շատ է ընկել արհմիությունների դերը: Չեղավ անհրաժեշտ աջակցություն, որպեսզի այս կառույցը մնար իր բարձրության վրա: Ժամանակին սա չարվեց: Բարեբախտաբար, այսօր կա այդ հնարավորությունը, — պիտի գործնական քայլեր արվեն:

                                                                                               22.12.2007à N38


Copyright © 2008 WebLab of Khartia | Սկիզբ | Կապ | ՀԱՄԿ-ի Մասին|